2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Kvalifikácia

Absolvent Prešovskej univerzity - Fakulty humanitných a prírodných vied - Katedry hudby s ukončením učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov: pedagogika - hudobná výchova, ktorý má štátnu skúšku z nástroja ako súčasť skúšky z hudobnej výchovy je odborne spôsobilý - kvalifikovaný, vyučovať príslušný nástroj na základnej umeleckej škole?

Anonymous
Kvalifikácia

Svojou odpoveďou Vás asi nepoteším: Podľa môjho názoru nie ste kvalifikovaný vyučovať hudobný nástroj v základnej umeleckej škole. V súlade s Prílohou č. 1 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Časť X. Učiteľ základnej umeleckej školy a nadväzne Časť V. Učiteľ druhého stupňa základnej školy, Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy spĺňate kvalifikačné požiadavky v základnej umeleckej škole len na vyučovanie teoretických umeleckých predmetov a zborového spevu v hudobnom odbore, resp. na vyučovanie teoretických predmetov v hudobnom a tanečnom odbore. Súčasťou kvalifikačnej požiadavky vo Vašom prípade podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. sa vyžaduje sa aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu.