17 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mária Majovská
Kvalifikácia

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, kolegyňa ukončila DPŠ v roku 2014. Študovala neučiteľský odbor, pričom Bc. ukončila na UCM v Trnave, odbor informatika a tam urobila aj štátnu skúšku z matematiky. Ďalej študovala na technickej škole a skončila aj VŠ tretieho stupňa, teda má za sebou aj odborné predmety. Nakoľko nastáva nejednoznačnosť posúdenia klasifikácie, kvôli neučiteľskému smeru, je možné, aby učila matematiku na základnej škole, druhý stupeň, keďže z nej má urobenú štátnu skúšku.
Tiež sa chcem spýtať, či je možné ju zaradiť aj do kariérového stupňa ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. § 30 odsek 3 ak na VŠ učila 7 rokov.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

V prvom rade je potrebné posúdiť plnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu matematika. Píšete príliš všeobecne, ide Vám hlavne o uplatnenie § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., ale v prvom rade musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a až potom budete skúmať ďalšie benefity. jej plnenie kvalifikačných predpokladov je otázne. Nepíšete kedy ktoré vzdelanie ukončila, resp. neviem aké má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pretože bakalárske vzdelanie sa neposudzuje. Neviem určiť, podľa ktorého bodu vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1 ste jej uznali vzdelanie na vyučovanie matematiky.

Mária Majovská
Kvalifikácia

Dobrý deň,
Vysokú školu absolvovala s titulom Ing. na TUKE v Košiciach odbor počítačová podpora výrobných technológií (2011) a tretí stupeň PhD. rovnako na TUKE, odbor navrhovanie technologických zariadení (2014). DPŠ ukončila v roku 2014 a Bc. v roku 2009. Všade absolvovala predmety zaoberajúce sa matematikou.
Nevieme preto, podľa ktorej vyhlášky je potrebné sa držať, MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, III. časť, bod 26 alebo 27. a preto potrebujeme vedieť, či si má doplniť rozširujúce štúdium
pre splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie príslušného predmetu, podľa Zákona 138 čl.1 § 83, by si ho mohla doplniť do 4 rokov nakoľko je to jej prvý pracovný pomer v príslušnom druhu školy. Niečo cez 7 rokov učila na VŠ a 2 roky na SŠ. Alebo či ju musíme kvalifikovať ako nekvalifikovaného učiteľa.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Podľa môjho názoru je nekvalifikovaná na vyučovanie predmetu matematika a rozširujúce štúdium matematiky musí absolvovať. Z toho sa odvíja uplatnenie § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a uplatnenie § 83 ods. 1 nemám ako posúdiť. To sa nedá odhadom. Poraďte sa na regionálnom úrade školskej správy.

anička16
platová trieda

Dobrý deň,
prosím Vás o radu, do ktorej platovej triedy môžeme zaradiť učiteľku ak 1. kvalifikačnú skúšku ukončila v r.1997 a rigoróznu skúšku v roku 2000. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
platová trieda

Nemám ako vyčítať o aký druh školy sa jedná, kde pani učiteľka učí a v ktorej kategórii je zaradená, aké kvalifikačné predpoklady má Vaša učiteľka a ani čo vyučuje. Neuvádzate ani z čoho vykonala kvalifikačnú skúšku a z čoho rigoróznu skúšku. Dôležité je, kedy ktoré vzdelanie vykonala. Toto všetko sa zohľadňuje pri zaraďovaní do kariérových stupňov a platových tried. Ja nemám k dispozícii osobný spis Vašej pani učiteľky.

anička16
platová trieda

Prepáčte, pani učiteľka má dosiahnuté VŠ vzdelanie- prírodovedecká fakulta v odbore učiteľstvo -matematika- fyzika, rok ukončenia 1981. 1. kvalifikačnú skúšku ukončila v r.1997 na tému- práca s problémovými a neprospievajúcimi žiakmi. Rigoróznu skúšku vykonala v odbore matematika v roku 2000. Na našej škole vyučuje ako kvalifikovaná učiteľka matematiku. Ďakujem.

Maria Pavlikova
platová trieda

Vaša pani učiteľka je pravdepodobne zaradená v kariérovom stupni učiteľka s prvou atestáciou v 8. platovej triede. Za vykonanú rigoróznu skúšku by mala mať priznaných 60 kreditov a vyplácaný kreditový príplatok a od 1. 9. 2019 príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z.

Zuzana10
Opakované uzatvorenie PP

Dobrý deň! Prosím o informáciu a usmernenie, či môžeme opakovane uzatvárať PP so zamestnancami nad 65 rokov ? (s učiteľmi a nočnými vrátnikmi na ŠI). Vždy od 1.9. do 30.6. U zamestnávateľa pôsobí zamestnanecká rada.
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Opakované uzatvorenie PP

S pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom ste v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 povinní skončiť pracovný pomer najneskôr do konca školského roka, v ktorom dosiahol 65 rokov veku. S pedagogickým zamestnancom môžete následne uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú, najkratšie na jeden školský rok, najviac na dobu 2 roky, a to v súlade s § 48 ods. 2 Zákonníka práce. Načo by ste končili pracovný pomer, keď by ste opakovane uzatvárali pracovný pomer. Od 1. 9. bežného roka môžete uzatvoriť pracovný pomer najkratšie do 31. 8. nasledujúceho kalendárneho roka. To čo navrhujete je v rozpore so zákonom č. 138/2019 Z. z. a tiež Zákonníkom práce. Pozorne si prečítajte § 82 ods. 4 a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. Pozor na vyplatenie odstupného v prípade, že uzatvoríme opätovne pracovný pomer s tým istým zamestnancom. Noční vrátnici nie sú pedagogickí zamestnanci, ale Zákonník práce sa vzťahuje aj na nich.

Etela Kadarova
učiteľ v špeciálnej MŠ

Dobrý deň prajem, pracujem 6 rokov ako samostatný asistent v špeciálnej materskej škole. Mám ukončené školy. Vysoká škola Sv. Alžbety Ba sociálna práca, doplnkové pedagogické vzdelanie na uvedenej škole, ukončené rozširujúce vzdelanie na UK Bratislava - špeciálny pedagóg pre mentálny a viacnásobný postih. Akú školu mám ešte ukončiť a kde? ak chcem pracovať ako učiteľ v špeciálnej materskej škole? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
učiteľ v špeciálnej MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov špeciálnych materských škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, I. časť.. Ak zoberiem do úvahy Vaše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, tak v súlade s 19. bodom uvedenej prílohy, musíte absolvovať rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky.

Etela Kadarova
učiteľ v špeciálnej MŠ

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ak by som vyštudovala externe 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo stačilo by mi to na učiteľa v MŠ? Ďakujem

Maria Pavlikova
učiteľ v špeciálnej MŠ

Áno, aj to je postačujúce vzdelanie pre učiteľku materskej školy, ale budete kvalifikovaná ako učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je plnením kvalifikačného predpokladu, budete zaradená do 6. platovej triedy. Preto som Vám túto alternatívu pôvodne nenavrhla.

Etela Kadarova
učiteľ v špeciálnej MŠ

Veľmi pekne ďakujem za informáciu, mám 60 rokov tak veru veľmi zvažujem či ešte ísť študovať, alebo zostať na pozícii samostatného asistentka v špeciálnej materskej škole. Teraz som zaradená v triede 6. Zostávam s pozdravom.

Nikoleta Šomošv...
Titul DiS

Dobrý deň
Chcela by som informáciu ohľadom štúdia Špeciálna pedagogika ukončená DiS titulom čo presne môžem získať titulom DiS? Ďakujem

nikka1983
Príplatok za prof.rozvoj

Dobrý deň.
Prosím o radu - v minulom roku 2021 a vo februári 2022 som ukončila dve inovačné vzdelávania - obe v rozsahu 35hodin. Keďže som pracovala ako projektový zamestnanec nemohla som si uplatniť príplatok. Teraz nastupujem v novom zamestnaní a údajne podľa novej legislatívy si ich už uplatniť nemôžem tiež? Keďže neboli v rozsahu 50 hodín? Máte niekto informáciu prosím? Ďakujem za odpoveď. Pekný zvyšok dňa prajem....