12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kasdan
Kvalifikácia na predmet INFORMATIKA

Chcel by som sa spýtať, či absolvent strojníckej fakulty v odbore Prístrojová, informačná a automatizačná technika, ktorý v r. 2005 ukončil doplňujúce pedagogické štúdium na materiálovotechnologickej fakulte a získal "pedagogickú spôsobilosť vyučovať odborné predmety" môže učiť na strednej škole, konkrétne na gymnáziu predmet Informatika ako kvalifikovaný učiteľ. Ďakujem

kasdan
doplnenie

Mám ešte doplňujúcu otázku, v prípade, že uvedený učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady na výučbu informatiky na gymnáziu, umožňuje získané "pedagogické minimum" jeho zaradenie do 11. platovej triedy?Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na predmet informatika

Do 11. platovej triedy sa pedagogický zamestnanec nezaraďuje na základe "pedagogického minima", ale po posúdení, či spĺňa kvalifikačné predpoklady na zaradenie do kategórie pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Ak ste mali na mysli náhradu prvej kvalifikačnej skúšky podľa § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z., tak táto bola zákonom č. 317/2009 Z. z. zrušená. Ak Váš učiteľ do 31. 10. 2009 učil kvalifikovane a mal 5 rokov pedagogickej praxe, tak by ste mu od 1. 11. 2009, prípadne skôr, mohli uznať náhradu 1. kvalifikačnej skúšky a zaradiť ho do 11. platovej treidy. Keďže neuvádzate žiadne konkrétne údaje a nevieme, či je kvalifikovaný, neviem Vám odpovedať.

kasdan
Doplnenie

Dobrý deň, skúsim teda podrobnejšie.
Uvedený zamestnanec ukončil v r.1998 úspešne štúdium na STU na Strojníckej fakulte v odbore Prístrojová, informačná a automatizačná technika štátnou skúškou z predmetov:
Automatické riadenie
Počítačové systémy
Projektovanie meracích a riadiacich systémov

V r. 2005 zložil skúšku pedagogickej spôsobilosti na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie Materiálovotechnologickej fakulty v Bratislave v predmetoch:
Pedagogika
Psychológia
Didaktika odborných predmetov
s výsledkom: získanie pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety

Do r. 2009 absolvoval ako učiteľ spolu 9 rokov pedagogickej praxe:
4 roky ako učiteľ odborných predmetov na strednej odbornej škole
5 rokov ako učiteľ všeobecno - vzdelávacieho predmetu informatika na gymnáziu

Moja pôvodná otázka sa týkala práve jednak kvalifikovanosti na vyučovanie všeobecno - vzdelávacieho predmetu Informatika gymnáziu (keďže skúška pedagogickej spôsobilosti sa týkala odborných predmetov a nie všeobecno-vzdelávacích) a potom následne oprávnenosti zaradenia do 11-tej platovej triedy. Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na predmet informatika

Váš zamestnanec na základe vykonaných štátnych skúšok získal odbornú spôsobilosť na vyučovanie predmetu informatika a ďalších štátnicových predmetov. Pedagogickú spôsobilosť získal absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia. Ja by som DPŠ tak prísne neposudzovala, pretože kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu informatika sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 v časti VII. (všeobecno-vzdelávacie predmety) bod 19 a v časti VIII. (odborné predmety) bod 7j i napriek tomu, že informatika na gymnáziu je všeobecno-vzdelávací predmet. Náhradu 1. kvalifikačnej skúšky mu mohol zamestnávateľ uznať po piatich rokoch pedagogickej praxe a zaradiť ho do 11. platovej triedy, do ktorej môže byť zaradený aj naďalej.

Danica65
Začínajúci alebo samostatný pedagogický zamestnanec

Na našej škole sme prijali učiteľku anglického jazyka na zastupovanie počas MD. Má ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania na Filozofickej fakulte v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúra v študijnom programe britské a americké štúdia. Nevieme či ju máme zaradiť do 10. PT ako samostatnú učiteľku alebo do 9. PT ako začínajúcu učiteľku, pretože čo sa týka pedagogickej praxe bola
v rokoch 2003 až 2005 zamestnaná ako lektorka AJ na jazykovej škole v trvaní 1 roka a 230 dní. V rokoch 2005 až 2007 pracovala tiež ako lektorka AJ v personálnej agentúre, čo môžeme považovať za nepedagogickú prax a potom má inú prax tiež nepedagogickú. Adaptačné vzdelávanie neabsolvovala.
Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Začínajúci alebo samostatný pedagogický zamestnanec

Lektorka nie je kategóriou pedagogického zamestnanca podľa § 12 zákona č. 317/2009 Z. z. Túto prax ani prax v personálnej agentúre nemožno považovať za pedagogickú prax. Môžete ju však započítať pre určenie praxe na zvýšenie platovej tarify za odpracovanú dobu. Keďže nezískala pedagogickú prax podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z., zaradíte ju do kategórie začínajúca učiteľka s povinnosťou absolvovať adaptačné vzdelávanie. Predpokladám, že jej vzdelanie je nepedagogické, v tom prípade jej plynie lehota na doplnenie pedagogickej spôsobilosti podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na predmet informatika

Neuvádzate štátne skúšky, na základe ktorých by sa dalo zodpovedne určiť, či je kvalifikovaný na vyučovanie predmetu informatika. Názov odboru nie vždy korešponduje aj so štátnymi skúškami.

Moravcikova Dagmar
KVALIFIKÁCIA NA PREDMET INFORMATIKA

Dobrý deň,
Poprosila by som o info - v roku 2010 som absolvovala vzdelavanie učiteľov 1.stupña ZŠ na informatiku a inf.výchovu/DVUI -osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania, mõžem učiť informatiku žiakov ZŠ na 1.stupni/3.a4.ročník ZŠ?? A je určené koľko hodín informatiky mõžem učiť, ak som učiteľka 1.stupňa? Spĺňam kvalifikáciu učiteľky 1.stupňa, ak mám viac hodín informatiky? Je to niekde stanovené? Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na predmet informatika

Nerozumiem Vašej otázke. Ak ste kvalifikovaná učiteľka pre prvý stupeň základnej školy, tak môžete na prvom stupni učiť kvalifikovane. Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé druhy škôl a pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č.1. Pre učiteľov informatiky na prvom stupni základnej školy v časti III. v bode 18. Pozrite si uvedený bod, je v ňom odkaz aj na časť V. Dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky by malo byť absolvované do 31. augusta 2010.

Moravcikova Dagmar
Kvalifikácia na predmet informatika

Ďakujem za odpoveď a pridávam na doplnenie - mám úväzok 12 hodín / zástupkyňa na 1st./,učím 8 hod. INF a 4 hod PDA , bolo mi povedané, že môžem učiť len 7 hod. INF a keďže učím viac hodín INF ako ostatných predmetov 1.stupňa. neučím kvalifikovane.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na predmet informatika

Ak spĺňate kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni základnej školy a absolvovali ste špecializačné kvalifikačné štúdium, na ktorom osvedčení je uvedené, že ste kvalifikovaná vyučovať informatiku na prvom stupni základnej školy, tak potom nerozumiem kde je problém a ani odkiaľ vyšlo číslo 7 hodín. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z .učiteľ musí spĺňať kvalifikačnú požiadavku, ktorou je vyučovanie aprobačných predmetov v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti, zníženej o jednu hodinu. Ak Vaša miera vyučovacej povinnosti je 12 hodín, túto podmienku splníte, ak budete vyučovať kvalifikovane 5 hodín bez rozdielu, či to bude informatika alebo iné predmety na prvom stupni základnej školy.