9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martina Nemčeková
Kvalifikácia školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou, žiadosťou o vyjadrenie sa k mojej kvalifikácii k práci školského špeciálneho pedagóga v ZŠ. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie Mgr. Sociálna pedagogika na UMB v Banskej Bystrici ( Bc. 1.1.4 Pedagogika, Mgr. Sociálna pedagogika - neučiteľský smer ). Následne som pre kvalifikovanosť práce vychovávateľa v Detskom domove absolvovala dvojročné rozširujúce štúdium Špeciálnej pedagogiky - Špeciálna pedagogika mentálne postihnutých pre vychovávateľov. Okolnosti v živote ma prinútili zmeniť prácu a nastúpiť do ZŠ, kde ma prijali ako školského špeciálneho pedagóga. Zistilo sa však, že som pre svoju prácu nekvalifikovaná a tak som k septembru 2019 nastúpila na Doplnkové pedagogické štúdium pre učiteľov, s vyhliadkou ešte najbližšieho kvalifikačného štúdia - učiteľstvo pre 1.- 4. ročník ZŠ.

Moja otázka znie: Nestačilo by mi k mojej kvalifikácií školského špeciálneho pedagóga absolvovanie doplnkového pedagogického štúdia, ale pre vychovávateľov ( na základe novej kategorizácie DPŠ štúdia ) ?

Ako jeden z predpokladov pre prácu školského špeciálneho pedagóga podľa zákona 437/2009 sa uvádza i študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež a osoby vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. ( pripomínam, že mám ukončené rozširujúce vzdelanie, špeciálnopedagogickú spôsobilosť - Špeciálna pedagogika mentálne postihnutých pre vychovávateľov.)

Za Vašu radu, usmernenie Vám vopred veľmi pekne.

S úctou Martina Nemčeková

Maria Pavlikova
Kvalifikácia školský špeciálny pedagóg

Vaše vzdelanie je príliš prekombinované. Vychovávateľstvo nemôže byť plnením kvalifikačného predpokladu pre prácu školského špeciálneho pedagóga ani po doplnení DPŠ Myslím, že ani úvahy, ktoré uvádzate Vám nezaručia kvalifikovanosť. Vy nemáte vzdelanie, ktoré uvádzate ako kvalifikačný predpoklad - študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež a osoby vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. To sa nedá kombinovať. Rozširujúcim štúdiom učiteľstvo 1. - 4. nebudete kvalifikovaný školský špeciálny pedagóg. Kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020, príloha č. 8.

Martina Nemčeková
Kvalifikácia školského špeciálneho pedagoga

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Ak som správne pochopila Vašej odpovedíi, momentálne štúdium DPŠ - je pre moju kvalifikáciu vlastne bezpredmetné. Jedinou z možností, ako byť kvalifikovaná pre prácu školskeho špeciálneho pedagóga je absolvovanie jedného zo štúdia uvedených vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020, priloha č. 8 ?
Myslela som, že vzhľadom ku skutočnosti, že už špecialno pedagogickú spôsobilosť mam, tak v rámci kvalifikácie pre prácu školskeho špeciálneho pedagóga mi postačí doplniť si práve absolvovanie DPŠ pre vychovávateľov (podľa novej kategorizácie, pripadne učiteľstvo 1- 4. Ak môžem, položila by som ešte jednu otazku: Keby bolo moje pôvodne vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Sociálna pedagogika - neučiteľský smer, rozšírené o vychovávateľstvo (tak, ako je to v súčastnosti) bola by som vrátane už absolvovanej
špecialno pedagogickej sposobilosti kvalifikovaná? Prepáčte, že sa tak pytam, ale doteraz mi v tomto smere nevedel nikto priamo odpovedať.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia školského špeciálneho pedagóga

Musíte sa držať vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8. Nikto Vám nemôže odpovedať tak ako to chcete počuť. Viete z čoho ste vykonali štátnice a koľko majú spoločné s náplňou školského špeciálneho pedagóga. Vychovávateľstvo alebo doplňujúce pedagogické štúdium - asi veľa nie.

Danak
Kvalifikácia školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či som kvalifikovaný školský špeciálny pedagóg, ak mám
- II. stupeň vysokoškolského vzdelania nepedagogického zamerania (SPU Nitra) ukončená v r. 2004
- DPŠ ukončené v r. 2009
- rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre mentálne postihnutých v RK ukončené v r. 2019
- 5 ročnú prax vo výučbe v špeciálnej triede zriadenej v ZŠ
- v r. 2021 ukončím rozširujúce štúdium chémie
Podľa vyhlášky 1/2020 by som mala byť kvalifikovaná, ak som si správne pozrela (podľa prílohy č. 8 v náväznosti na prílohu č. 1, 1 diel, oddiel A, III. časť bod 26,27). Ale pre istotu potrebujem potvrdenie či naozaj.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačný predpoklad pre prácu školského špeciálneho pedagóga ste nakombinovali správne. Potvrdzujem Vám to.

ZŠA.
Školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
mám otázku, či môžeme prijať do pracovného pomeru na pozíciu školského špeciálneho pedagóga nekvalifikovanú osobu. Má vyštudovanú VŠ v odbore učiteľstvo 2.st. ZŠ SJ + dejepis, 1 rok učila na špeciálnej ZŠ, teraz si robí rozširujúce vzdelanie so zameraním na špeciálnu pedagogiku. Náš školský špec.pedagóg odchádza do dôchodku, už rok niekoho hľadáme, toto je zatiaľ jediná osoba, ktorú by sme mohli prijať. Môžeme ju prijať na pozíciu špeciálneho školského pedagóga ako nekvalifikovaného, s tým, že rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky ukončí v priebehu nasledujúceho šk.roka 2022/2023.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Všeobecne na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca sa využíva § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, i keď si myslím, že to nebolo celkom určené tejto kategórii, ale učiteľom v špeciálnej škole. Nechcem Vám zle radiť, ale ja by som ho prijala, o to viac, že už navštevuje rozširujúce štúdium.

ZŠA.
Školský špeciálny pedagóg

Ďakujem Vám krásne za odpoveď.