4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Alisa
Kvalifikácia učiteľa ruského jazyka

Dobrý deň! Som občianka Ruska s trvalým pobytom na Slovensku. Mám VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru (získané v Rusku). Takisto som v Rusku absolvovala doplňujúce rozširujúce štúdium s kvalifikáciou „Učiteľ ruského jazyka a literatúry na základnej a strednej škole“. Chcela by som sa spýtať, môžem s takouto kvalifikáciou učiť ruský jazyk, na slovenských základných a stredných školách?

Maria Pavlikova
Kvalifikácia učiteľa ruského jazyka

Doklady o získanom vzdelaní v Rusku zašlete na MŠVVaŠ SR, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní a oni Vám vydajú rozhodnutie o zhode Vášho vzdelania so vzdelaním na Slovensku. Podrobnosti a obsah žiadosti nájdete na stránke ministerstva školstva. Na základe tohto rozhodnutia zistite, či ste kvalifikovaná učiť ruský jazyk na Slovensku. Okrem toho musíte preukázať ovládanie štátneho (slovenského) jazyka v súlade s § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.

Lenka 28
Kvalifikácia

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť.. Môžem vyučovať ruský jazyk na základnej (strednej) škole? ak..
Mám ukončené Mgr. štúdium v študijnom odbore slavistika - slovanská filológia v špecializácii ruský jazyk a literatúra. Štátnu skúšku som vykonala z predmetov slovanské jazyky, slovanské literatúry, ruský jazyk a ruská literatúra. Titul doktor pedagogiky som získala absolvovaním rigorózneho konania v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia ruský jazyk a literatúra. Doktorandské štúdium som absolvobala v študijnom programe slavistika - slovanské literatúry v odbore slovanské jazyky a literatúry. Rovnako mám 14 rokov pedagogickej praxe ako odborný asistent na VŠ.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov na jednotlivých druhoch a typoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., V príloha č. 1. 1. diel na vyučovanie na strednej škole v IV. časti Vaše vzdelanie zodpovedá 6. bodu a vyžaduje sa aj doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie príslušného cudzieho jazyka.