12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana17
Kvalifikácia - zástupca riadieteľa

Vec: Žiadosť o posúdenie kvalifikačných predpokladov a platového zaradenia.

Na voľnú pracovnú pozíciu – zástupca riaditeľa Odborného učilišťa internátneho máme možnosť zamestnať pedagogického zamestnanca, pre ktorého žiadame posúdenie jeho kvalifikačných predpokladov a platového zaradenia.
Nadobudnuté vzdelanie:
• Diplom z 2. stupňa VŠ učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: výtvarná výchova, titul ,,Mgr.“
• Vysvedčenie o štátnej skúške z predmetov: pedagogika a výtvarná výchova,.
• Vysvedčenie o rozšírení špeciálnopedagogickej spôsobilosti – pedagogika mentálne postihnutých
• Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

V prípade prijatia na pozíciu zástupcu riaditeľa školy si uchádzač doplní základný modul funkčného vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca.
Tento pedagogický zamestnanec bude zaradený ako učiteľ strednej školy/ učiteľ špeciálnej školy, VŠ 2. stupeň s 1. atestáciou, v kategórii zamestnanca: zástupca riaditeľa školy, triedny učiteľ v platovej tarife 8 pracovná trieda dva.
Doterajšia zástupkyňa riaditeľky školy bola štatutárnym orgánom a tiež triednou učiteľkou.

Prosím Vás o odborné posúdenie vzdelania a následné zaradenie do platovej triedy.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Váš učiteľ je kvalifikovaný, ale nepíšete, na akom stupni vzdelania a kedy absolvoval špeciálnu pedagogiku. Atestáciu ste mu uznali za niečo, čo mi má byť jasné. Nie je teraz dôležité funkčné vzdelávanie, ale kvalifikačné predpoklady. Ak ich plní, patrí mu zaradenie do 8. platovej triedy, pracovná trieda dva.

Zuzana17
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Špeciálnu pedagogiku má ukončenú v septembri 2011 na Univerzite Komenského v BA

Maria Pavlikova
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Ale kedy vykonal prvú atestáciu, ktorá je predpokladom výkonu funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca ste mi neprezradili.

Zuzana17
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Ako prvá atestácia bola uznaná štátna skúška na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Záverečná skúška má charakter štátnej skúšky podľa § 63 ods. 1 a ods. 2. zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov pred skúšobnou komisiou, čím si doplnila kvalifikačný predpoklad v oblasti špeciálnej pedagogiky. 09.09.2011 pri skúškach im bolo povedané, že sú poslední, ktorým môžu uznať túto skúšku ako prvú atestáciu.
V predchádzajúcom zamestnaní má v dekréte učiteľ s prvou atestáciou

Maria Pavlikova
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Ešte dobre, že často chodím na školský portál. Do dnešného dňa som si myslela, že náhrady kvalifikačných skúšok sa prestali uznávať 1. 11. 2009, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 317/2009 Z. z. a ktorý zrušil vyhlášku MŠ SR č. 41/1996, na základe ktorej sa náhrady uznávali. Posledným sa uznávali do 09. 09. 2011 ? !

Zuzana17
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Pýtam sa preto, aby som mala v tom jasno, neurobila chybu a aby sme nezamestnali niekoho, kto nespĺňa kvalifikačné predpoklady. Ďakujem za odpovede a Váš čas.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Skutočne ma to zaujalo. Viete mi zistiť, kedy sa prihlásil na rozširujúce štúdium, ktoré ukončil 9. 9. 2011 a presnú čistú pedagogickú prax k 31. 10. 2009. Nechcem Vás zle informovať, možno sa ho týka niektorý bod z usmernenia, ktorého link pripájam. https://www.minedu.sk/data/att/2926.pdf

Zuzana17
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Dobrý deň pani Pavlíková. Spomínanú špeciálnu pedagogiku, ktorú má ukončenú v septembri 2011 na Univerzite Komenského v BA, začal študovať v septembri 2009 (dátum z prihlášky bohužiaľ neviem, ešte skúsi dohľadať). Štúdium bolo dvojročné. Pedagogickú prax k 31.10.2009 mal 21 rokov a 307 dní. Ďakujem a prajem Vám pekný deň

Zuzana17
Kvalifikácia - zástupca riaditeľa

Dobrý deň pani Pavlíková. Spomínanú špeciálnu pedagogiku, ktorú má ukončenú v septembri 2011 na Univerzite Komenského v BA, začal študovať v septembri 2009 (dátum z prihlášky bohužiaľ neviem, ešte skúsi dohľadať). Štúdium bolo dvojročné. Pedagogickú prax k 31.10.2009 mal 21 rokov a 307 dní. Ďakujem a prajem Vám pekný deň

Lola83
kvalifikácia učiteľky

Dobrý deň potrebovala, by som pomoc. Dostala som ponuku pracovať, ako učiteľka v prvom ročníku pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Mám ukončené vzdelanie špeciálna pedagogika a pedagogika s mentálnym postihnutím. Ak si urobím rozširujúce štúdium pre 1-4 budem kvalifikovaná, alebo je potrebné ukončiť Mgr. pre 1-4 roč. Tiež mám ukončené štúdium Predškolská a elementárna pedagogika.
A ak by som chcela učiť v bežnej triede na prvom stupni stačí urobiť si rozširujúce štúdium alebo je potrebné urobiť Mgr. pre 1-4roč. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia učiteľky

Ak ste dostal ponuku pracovať ako učiteľka v prvom ročníku pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, tak predpokladám, že pani riaditeľka posúdila Vaše vzdelanie. V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ. Ukončené vzdelanie špeciálna pedagogika a pedagogika s mentálnym postihnutím neviem posúdiť, pretože neuvádzate konkrétne štátne skúšky.