2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
kvalifikačné predpoklady

Pracujem v poradenskom zariadení ako špeciálny pedagóg a zaujímalo by ma či spĺňam alebo presnejšie či budem spĺňať (nakoľko momentálne študujem) do doby stanovenej zákonom kvalifikačné predpoklady na výkon tejto pracovnej funkcie.

Mám vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v nepedagogickom študijnom odbore + doplňujúce pedagogické štúdium a v školskom roku 2010/2011 začínam študovať rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - Pedagogika mentálne postihnutých.

raabe
odpoveď

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre odborných zamestnancov v poradenských zariadeniach určuje príloha č. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení Vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z. z. a Vyhl. MŠVVaŠ SR číslo 366/2010 Z. z. Konkrétne pre špeciálneho pedagóga v poradenskom zariadení druhý diel, časť II. Špeciálny pedagóg.

Keďže neuvádzate konkrétne, v akom odbore ste už vzdelanie získali, nemožno posúdiť , v akej miere spĺňate alebo budete spĺňať osobitné kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky určené danou vyhláškou na výkon činnosť špeciálneho pedagóga.

Za splnenie kvalifikačného predpokladu sa v zmysle citovanej vyhlášky považuje nasledovné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
4. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby)vyžadujúce osobitnú starostlivosť
5. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
6. v študijnom odbore telesná výchova pre zdravotne oslabených
7. v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
9. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
10. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírená o štúdium špeciálnej pedagogiky
11. špeciálna pedagogika – poradenstvo

Pri vzdelaní uvedenom v bodoch 1 až 10 sa na výkon činnosti špeciálneho pedagóga vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ak porovnáte Vami získané vzdelanie s jedenástimi bodmi , uvádzajúcimi požadované vzdelanie na výkon činnosti špeciálneho pedagóga, dostanete odpoveď na Vašu otázku.

Odpovedala: Eva Holíková, vedúca Osobného úradu, Krajský školský úrad v Bratislave