1 príspevok / 0 nový
riamarcin
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s otázkou, či učiteľ, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika (študijný program: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, štátne skúšky z predmetov: špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika, špeciálne didaktiky vzdelávacích oblastí špeciálnej základnej školy, pedagogika mentálne postihnutých pre učiteľov) spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie v "bežných" triedach 1. stupňa v zmysle Vyhlášky 437/ 2009 Z. z. - príloha č. 1, časť III. bod 15?

Aká je správna interpretácia uvedeného bodu 15? Domnievam sa, že pojem v zátvorke "špeciálne školy" spresňuje resp. "tlmočí" do súčasnosti straší študijný odbor "učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť" a teda, že učiteľ, ktorý má ukončený študijný odbor špeciálna pedagogika (t. j. odbor pre špeciálne školy) je podľa spomínaného bodu 15 kvalifikovaný vyučovať aj na I. stupni klasickej základnej školy. Alebo sa tento bod vysvetľuje inak?

Zároveň Vás prosím o vyjadrenie, či vyššie spomínaný učiteľ je kvalifikovaný vyučovať v triedach 1. stupňa pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou? (vyhláška 437/2009, príloha č.1 časť IV.)

Za Vašu odpoveď ďakujem.