4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lucia0852
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, prosím Vás o posúdenie kvalifikačných predpokladov.

Získané vzdelanie pedagogického zamestnanca:
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre v študijnom programe: Učiteľstvo pedagogiky a náboženskej výchovy/25.5.2018/, medziodborového štúdia v kombinácii študijných odborov:
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity/9.6.2022/ v študijnom odbore teológia a v študijnom programe náuka o rodine, kde vykonala štátnu skúšku z predmetov katolícka teológia a sociálna práca.

Momentálne je študentkou 2. ročníka DPŠ.

Môže byť prijatá ako pedagogický zamestnanec? Ak áno, do ktorej platovej triedy má byť zaradená?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
ako kvalifikačný predpoklad posudzujeme iba vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Študijný odbor teológia je plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu náboženská výchova za predpokladu doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ. Ak ide o prvý pracovný pomer a Vašej učiteľke ste dali podmienku získať uvedené DPŠ, ako začínajúcu ju zaradíte do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ako samostatnú do 7. platovej triedy.

Lucia0852
Kvalifikačné predpoklady

Ďakujem za odpoveď. Nejde o jej prvý pracovný pomer. Od septembra 2018 do júna 2023 pôsobila ako asistentka učiteľa na inej základnej škole a absolvovala adaptačné vzdelávanie.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
ešte môžete zvážiť uplatnenie § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť ju do 7. platovej triedy.