3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maria Maceňkova
kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň
Pracujem v centre špeciálno-pedagogického poradenstva ako špeciálna pedagogička.
Spĺňam kvalifikačné požiadavky na prácu špeciálnej pedagogičky v CŠPP, CPPPaP ak mám nadobudnuté vzdelanie:
Magisterské štúdium v študijnom odbore predškolská pedagogika.
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v odbore špeciálna pedagogika-poradenstvo so štátnicovými skúškami zo špeciálnej pedagogiky,zo špeciálno-pedagogickej diagnostiky a prognostiky,zo špeciálno-pedagogického poradenstva, metód korekcie dyslexie, dysgrafie, dysortografie,z pedagogiky detí s poruchami učenia a správania,pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených, metód korekcie dyspraxie a dyspinxie.
Rigorózna skúška v študijnom odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika so štátnicovými skúškami zo špeciálnej pedagogiky,patopsychológie, špeciálnej didaktiky slovenského jazyka a literatúry.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 a príloha č. 2. Pre špeciálneho pedagóga v prílohe č. 2, druhý oddiel, časť II. Bohužiaľ nie je tu uvedené ako plnenie kvalifikačného predpokladu magisterské štúdium v odbore predškolská pedagogika a nie je ani kombinácia predškolská pedagogika a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Podľa môjho názoru na činnosť špeciálneho pedagóga v CŠPP a CPPPaP, ktorí sú zaradení v kategórii odborných zamestnancov nespĺňate kvaifikačné predpoklady.

Maria Maceňkova
dodatok

Dobrý deň
Ďakujem za výklad
Rozumiem výkladu o kvalifikovanosti, nekvalifikovanosti na základe vyhlášky 437/2009 v ktorej sa magisterské štúdium predškolskej pedagogiky neuvádza.
Avšak CPPPaP a CŠPP (podľa zákona) zabezpečujú odbornú pomoc klientom,deťom, žiakom, mládeži a ich zákonným zástupcom od narodenia, teda od 0 rokov do ukončenia školy. Vyhláška 437/2009 nezabezpečuje v CPPPaP a CŠPP odborníka s predškolskou pedagogikou pre deti do 6 roku života, res. ich zákonným zástupcom.Teda porušujú sa práva dieťaťa.
To je jeden precedens.
V hierarchii postupnosti (v našom právnom systéme) nadradenosti a podradenosti zákona nad nariadením, vyhláškou, predpisom, opatrením vzniká ďalší precedens. V prípade platnosti ustanovenia zákona 317/2009 na určovanie kvalifikovanosti, nekvalifikovanosti pedagógov a odborných pracovníkov.
Podľa zákona 317/2009 kritérium kvalifikovanosti u odborných zamestnancov je stanovené vysokoškolským vzdelaním II.stupňa (magisterské), rozširujúcim štúdiom v študijnom odbore a štátnicovou skúškou (rigoróznou skúškou)z
didaktiky predmetu.
Z uvedeného vyplýva, že podľa vyhlášky 437/2009 nie som kvalifikovaná,podľa zákona 317/2009 som kvalifikovaná.
Čo vy na to?
Ďakujem