7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marek
Kvalifikačné predpoklady, zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň
chcel by som Vás požiadať o odpoveď na moju otázku.

Zamestnankyňa druhého stupňa ZŠ je absolventkou magisterského štúdia na UMB v odbore 1.1.2. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program : Učiteľstvo technických odborných predmetov. Štátne skúšky má z predmetov : 1. Didaktika odborných predmetov. 2. Materiály a technológie - Náuka o dreve. Tiež absolvovala DPŠ a adaptačné vzdelávanie.
Na základnej škole vyučuje predmet Technika (Technická výchova).

Ak predpokladáme, že zamestnankyňa je kvalifikovaná v zmysle časti č. V. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. podľa bodu 2. a ak spĺňa kvalifikačnú požiadavku ustanovenú v § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.

Môže byť zaradená do 10. platovej triedy?

A prípade,že ak zamestnávateľ využije ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. a zníži uvedenej učiteľke kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jej týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prináleží jej zaradenie do 10. platovej triedy?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady, zaradenie do platovej triedy

Podľa môjho názoru pani učiteľka nie je kvalifikovaná na vyučovanie predmetu technika - technická výchova na základnej škole. Má vyštudované učiteľstvo technických odborných predmetov. Na základnej škole sa technické odborné predmety nevyučujú. Kvoli čomu absolvovala DPŠ, keď má učiteľský smer ? Zníženie podmienky vyučovania predmetov svojej aprobácie na jednu tretinu vyučovacej povinnosti v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. nemá význam, pretože je nekvalifikovaná. Ak by Vám MŠVVaŠ SR uznalo kvalifikáciu, tak vtedy by to malo zmysel. Inak pani učiteľke prislúcha zaradenie do 9. platovej triedy.

Marek
Kvalifikačné predpoklady, zaradenie do platovej triedy

Ďakujem Vám za odpoveď a chcem Vás požiadať ešte o jednu.
V otázke či je pani učiteľka kvalifikovaná som vychádzal z odpovedi na obdobnú otázku pani Ing. Jarmily Belešovej odborníčky na oblasť pracovno-právnych vzťahov v školstve.
Otázka:

Zamestnanec ZŠ je absolventom Elektrotechnickej fakulty, odboru elektroenergetika VŠT Košice, Elektrotechnická fakulta. DPŠ má na na odborné elektrotechnické predmety so skúškou z pedagogiky, psychológie a didaktiky odborných predmetov STU Bratislava (1993), pričom na Vysvedčení o pedagogickej spôsobilosti má uvedené " ... získal pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách". V ZŠ učí 20 rokov predmet Technická výchova a je aj výchovným poradcom. Zamestnanec je zaradený v 11. platovej triede. Je toto zaradenie správne?
Odpoveď:

Podľa štátneho vzdelávacieho programu predmetu technika (technická výchova) na základných školách vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do troch tematických celkov

Človek a technika,
Grafická komunikácia a
Materiály a technológie

a do 2 tematických okruhov, ktorými sú:

Elektrická energia a
Technika – domácnosť – bezpečnosť.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektroenergetika a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na absolvovaný študijný odbor je splnením kvalifikačných predpokladov na vyučovanie tematického okruhu elektrická energia predmetu technika na základných školách, pripadne iných tematických celkov a okruhov v závislosti od vykonaných štátnych skúšok.

Pri posúdení spĺňania kvalifikačných predpokladov menovaného na vyučovanie predmetu technika (technická výchova) treba vychádzať zo školského vzdelávacieho programu uvedeného predmetu a jeho obsahu so zohľadnením tematických celkov, resp. tematických okruhov, z ktorého pozostáva.

Pri posudzovaní zaradenia uvedeného učiteľa do platovej triedy treba zohľadniť aj spĺňanie kvalifikačnej požiadavky ustanovenej v § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.

Menovanému prináleží zaradenie do 11. platovej triedy v prípade, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu technika na Vašej škole so zohľadnením školského vzdelávacieho programu uvedeného predmetu a zároveň vyučuje uvedený predmet v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne.

Ak menovaný nespĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu technika, alebo ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu technika, ale nevyučuje uvedený predmet v zákone stanovenom rozsahu, prináleží mu zaradenie do 9. platovej triedy a to aj napriek tomu, že mu prináleží zradenie do kariérového stupňa učiteľ základnej školy s prvou atestáciou.

Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a učitelia, ktorí nespĺňajú kvalifikačnú požiadavku ustanovenú § 7 ods. 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z., sa zaraďujú do 9. platovej triedy a to aj napriek tomu, že sú zaradení do kariérového stupňa učiteľ základnej školy s prvou atestáciou.

20. 7. 2016

Chcem sa Vás opýtať či pri takejto argumentácii je pani učiteľka z 1. otázky kvalifikovaná na vyučovanie predmetu Technika (Technická výchova) na 2.stupni ZŠ.

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady, zaradenie do platovej triedy

S odpoveďou pani Belešovej plne súhlasím. Nenašla som v nej však odpoveď, či Váš učiteľ s elektrotechnikou je kvalifikovaný na vyučovanie predmetu technika, prípadne technické práce alebo nie. Podľa mňa nie je a rovnako nie je kvalifikovaná ani učiteľka z prvej otázky. Riaditeľ školy posúdi zhodu obsahu štátnicového predmetu a vyučovaného predmetu a riaditeľ školy je zodpovedný jednak za výchovno-vzdelávací proces v škole a za zaraďovanie zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried. Môj názor môže byť podporný, ale nie je smerodajný. Nespochybňujem vedomosti učiteľov v oboch prípadoch, ja iba vychádzam z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Marek
Kvalifikačné predpoklady, zaradenie do platovej triedy

Ešte raz Vám ďakujem za odpoveď a rád by som reagoval s prosbou o Vaše ďalšie vyjadrenie.

V odpovedi pani Ing. Belešovej je uvedené:

"Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektroenergetika a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na absolvovaný študijný odbor je splnením kvalifikačných predpokladov na vyučovanie tematického okruhu elektrická energia predmetu technika na základných školách, pripadne iných tematických celkov a okruhov v závislosti od vykonaných štátnych skúšok."
"Menovanému prináleží zaradenie do 11. platovej triedy v prípade, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu technika na Vašej škole so zohľadnením školského vzdelávacieho programu uvedeného predmetu a zároveň vyučuje uvedený predmet v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne."

Podľa tejto argumentácie ak ŠkVP obsahuje v predmete technika okruhy, na ktoré má daný učiteľ vykonanú štátnu skúšku, môže tento predmet vyučovať kvalifikovane.

Ak má pani učiteľka vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy spĺňa podľa môjho názoru kvalifikačný predpoklad v zmysle časti č. V. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. podľa bodu 2. (v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru).
A ak má vykonanú štátnu skúšku z predmetu Materiály a technológie - Náuka o dreve, ktorý je jeden z tematických celkov predmetu technika v ŠVP pre ZŠ a rovnako v ŠkVP v danej škole. Mám zato, že tento pedagóg spĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie predmetu technika na ZŠ.

Chcem sa opýtať či by riaditeľ ZŠ takouto argumentáciou obhájil zaradenie tohto zamestnanca do kariérneho stupňa samostatný učiteľ .

Ešte raz ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady, zaradenie do platovej triedy

Ja som si Vašu otázku a odpoveď prečítala už minule a nemením moju odpoveď a preto ju nebudem opakovať. Na Vašu otázku, či by riaditeľ ZŠ takouto argumentáciou obhájil zaradenie tohto zamestnanca do kariérneho stupňa samostatný učiteľ neviem odpovedať, pretože neviem pred kým bude argumentovať.

Potravinarstvo ...
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, som absolventkou TU v KE a po doplnení DPŠ som kvalifikovanou učiteľkou na niektoré technické predmety. Chcela by som si rozšíriť túto aprobáciu o predmety zamerané na gastronómiu, resp. potravinárstvo - napr. ako sú predmety "potraviny a výživa", "potravinárska technológia", "racionálna výživa", "suroviny a výživa" a pod. Mohli by ste mi poradiť konkrétnu vysokú školu, kde by som si mohla rozšíriť svoju kvalifikáciu v tejto oblasti?