6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
gag
Kvalifikačné predpoklady, zaradenie vychovávateľ ŠI

Dobrý deń.
Uchádzačka o zamestnanie bola učiteľka odborných predmetov a ruského jazyka /4.roky/
Vzdelanie :
1991- VŠ ekonomická /Moskva/
2017- DPŠ na VŠEMvs Bratislava- Učiteľka odborných ekonomických predmetov
2019- 1.atestácia -učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie MPC
2020-2.atestácia - učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

1. Je pre pozíciu vychovávateľ v školskom internáte kvalifikovaná. Ak nie , čo je podmienkou ?
2. Ak je kvalifikovaná, bude zaradená do 8 triedy- samostatný vychovávateľ s 1.atestáciou ? /Druhá atestácia nie je uznaná.

Ďakujem pekne za skorú odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady, zaradenie vychovávateľ ŠI

Na úvod sa pýtam, či máte rozhodnutie z MŠ SR, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní získanom v zahraničí o zhode uvedeného vzdelania so vzdelaním absolvovaným v SR. Na to, aby bola kvalifikovanou vychovávateľkou, je povinná absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Uplatní § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a plynie jej lehota dva roky na získanie uvedeného rozširujúceho modulu DPŠ. Súčasne by ste uplatnili § 83 ods. 4 a v súlade s § 29 ods. 2 písm. b) zaradili do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka. Prvá atestácia bola vykonaná pre kategóriu učiteľ, rovnako ako druhá atestácia, ktorá sa nemôže uplatniť ani pre učiteľku z dôvodu nesplnenia podmienky päť rokov od zaradenia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.

Ludmila Hodalova
kvalifikácia, SOŠ anglický jazyk

Dobrý deň prajem,

Uchádzačka o zamestnanie na strednú odbornú školu na vyučovanie predmetu anglický jazyk. Vzdelanie: 1998 – 2002 titul BSBA a MBA získaný na City University of Seattle, WA, USA - /odbor business administration/
1999 – všeobecná štátna jazyková skúška
2009 - nostrifikácia - doklad o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou /študijný program znalostný manažment – 2.stupeň/ 2018 – doplnkové pedagogické štúdium /učiteľ profesijných predmetov/

1. Je pre pozíciu učiteľa anglického jazyka na SŠ kvalifikovaná? Ak nie, čo je podmienkou?
2. Je možné, aby si urobila 1. a 2. atestáciu?

Ďakujem pekne za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia, SOŠ anglický jazyk

Ak Vaša uchádzačka o zamestnanie učiteľky cudzieho jazyka má uznané nadobudnuté vzdelanie v zahraničí ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a k tomu vykonanú všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, je kvalifikovanou učiteľkou cudzieho jazyka na strednej škole aj na základnej škole. O možnostiach vykonania atestácie sa informujte na atestačnej organizácii.

Tomáš_ZS
Kvalifikácia na výuku anglického jazyka na ZŠ

Dobrý deň. Chcel by som len potvrdenie už niekoľkokrát sa pýtanej otázky, no stále počúvam z rôznych zdrojov rôzne informácie.

Mám vyštudovanú ekonomickú VŠ - teda neučiteľský smer. Chcel by som vyučovať anglický jazyk.
Na základe vyhlášky 1/2020 o kval. predpokladoch ped. zamestnancov (účinnej od 15.01.2020 - o novšej neviem), v 3.dieli "Vzdelanie uznané len na vyučovanie príslušných predmetov, ktoré nie je kvalifikačným predpokladom podľa § 10 ods. 1 zákona" je uvedené, že na vyučovanie anglického jazyka mi stačí vykonať základnú štátnu jazykovú skúšku, čiže pokiaľ mám vyštudovaný 2.stupeň VŠ neučiteľský + základnú jazykovú skúšku, som kvalifikovaný na výuku AJ na ZŠ a nepotrebujem si už dorábať žiadne DPŠ, pokiaľ chcem učiť len anglický jazyk.

Chápem to správne?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na výuku anglického jazyka na ZŠ

Z rôznych zdrojov počúvate rôzne odpovede a bude tomu aj naďalej tak. Z môjho zdroja od roku 2009 je odpoveď stále rovnaká, vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a základná štátna jazyková skúška je plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole. Ak by ste absolvovali aj DPŠ, tá nikdy nebude mať štátnu skúšku z didaktiky cudzieho jazyka, ale iba z didaktiky odborných predmetov, z ktorých máte vykonané štátnice.