2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Hmirova
kvalifikačné vzdelávanie a kredity

 Dobrý deň,

prosím Vás o odpoveď:

K 1. 11. 2009 som mala ukončené VŠ 2. stupňa-učiteľstvo pre 1. - 4. ročník, všeobecnú štátnu skúšku z anglického jazyka skončenú v roku 2002 na štátnej jazykovej škole a 1. kvalifikačnú skúšku. V pracovnej zmluve mi zamestnávateľ určil doplnenie kvalifikácie špecializačné kvalifikačné štúdium anglického jazyka v metodicko-pedagogickom centre do konca augusta 2010. Ja som však ukončila kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného prepokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecialiyácii anglický jazyk a literatúra na Peadagogickej fakulte UK v Bratislave. Na osvedčení mám 81 kreditov. Prosím Vás o vyjadrenie, či mi zamestnávateľ má prideliť kreditový príplatok vo výške 12% alebo sa to kvalifikuje ako bezkreditové doplnenie si kvalifikácie.

Ďakujem.

raabe
odpoveď

Dosiahnuté vzdelanie pisateľky k 1. 11. 2009 bolo v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov, Príloha časť II. ods. 7 vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa len na vyučovanie cudzieho jazyka (anglický jazyk). Preto postup zamestnávateľa v doplnení pracovnej zmluvy o požiadavku absolvovať špecializačné kvalifikačné štúdium anglického jazyka na metodicko-pedagogickom centre do konca augusta 2010 považujeme za neprimerané a nenáležité.

K druhej časti:
V prípade, že pisateľka absolvovala kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii anglický jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave bez akreditácie programu kontinuálneho vzdelávania v súlade s ustanovením § 35, § 41 a § 42 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže získať pisateľka za takéto vzdelávanie kredity.

Ak však pisateľka absolvovala akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania s 81 kreditmi (čo v roku 2010 z časové hľadiska to nie je možné!!!) vzniká jej právny nárok na kreditový príplatok vo výške 12% na dobu platnosti priznaného kreditu v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

odpovedal: Mgr. Ľuboslav Drga
zastupujúci riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov, koncepcií financovania regionálneho školstva, siete škôl a školských zariadení