2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
slotova
kvalifikačný predpoklad špeciálny pedagóg

dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o Váš názor:
špeciálny pedagóg, vyštudoval Katolícku univerzitu II.stupeň VŠ v študijnom programe katolícka teológia v 08/2010, prílohu k diplomu tvorí vysvedčenie o štátnej skúške zo špeciálnej pedagogiky v študijnom programe katolícka teológia, ako aj vysvedčenie PG spôsobilosti - doplňujúce PG štúdium zamerané na vyučovanie náboženskej výchovy na základných a stredných školách zo záverečnou skúškou so špeciálnej pedagogiky všetko s dátumom 08/2010. Následne v 09/2019 na Univerzite Komenského v Bratislave vysvedčenie o špeciálnopedagogickej spôsobilosti vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov v študijnom odbore špeciálna pedagogika, v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých štátna skúška aj zo špeciálnej pedagogiky.
v zmysle vyhlášky 1/2020 o kvalif.predpokladoch PG a OT zamestnancoch je môj názor, že nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie špeciálneho pedagóga v centre pre deti a rodiny, preto Vás prosím o Váš odborný názor
veľmi pekne Vám vopred ďakujem
s pozdravom
slotová mária

Maria Pavlikova
Kvalifikačný predpoklad špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách. Pre činnosť špeciálneho pedagóga ako odborného zamestnanca sú uvedené v prílohe č. 11. Vaša zamestnankyňa je v podstate učiteľkou náboženstva - všeobecno-vzdelávacieho predmetu a má rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Toto vzdelanie zodpovedá bodu 6. Je tam daná podmienka najmenej päť rokov pracovnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami. Všetky podmienky uvedené v 8. bode musia byť splnené, aby ste Vašu zamestnankyňu mohli považovať za kvalifikovanú. Ak som niečo z Vašej otázky zle pochopila, dajte mi vedieť.