4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Henrieta74
KVALIFIKOVANÉ VYCHOVÁVATEĽKY

Dobrý deň pani Pavlíková, obraciam sa na Vás s prosbou o posúdenie splnenia kvalifikačných predpokladov p. vychovávateliek.

Prvá ukončila Obchodnú akadémiu maturitnou skúškou. Je absolventkou Katolíckej univerzity, program Sociálna práca - odbor sociálna práca (Bc. a Mgr.). Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetov sociálnej práce na základných a stredných školách. V r. 2016 prvýkrát nastúpila do školstva ako vychovávateľka - adaptačné vzdelávanie úspešne ukončila v r. 2017.
Moja otázka znie: Je kvalifikovanou vychovávateľkou v ŠKD ZŠ a patrí jej zaradenie do PT 7? Ak nie je kvalifikovaná, bude zaradená v PT 6 ako nekvalifikovaná alebo vzhľadom na úspešné absolvovanie adaptačného vzdelávania ako samostatná v PT 6?

Druhá pani vychovávateľka ukončila Katolícku strednú pedagogickú školu - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Na Prešovskej univerzite v Prešove úspešne absolvovala bakalárske štúdium v odbore vychovávateľstvo. V r. 2007 úspešne absolvovala magisterské štúdium v programe sociálna pedagogika, odbor pedagogika. V školstve pôsobí od r. 1987.
Môžeme ju zaradiť do PT 7 ako samostatnú vychovávateľku s uznaním Mgr. vzdelania v programe sociálna pedagogika, odbor pedagogika? Alebo jej patrí zaradenie len do PT 6 s ohľadom na Bc. vzdelanie?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikované vychovávateľky

Ak by sme posudzovali plnenie kvalifikačných predpokladov Vašich vychovávateliek v školskom klube detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. tak na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sú nekvalifikované. Potrebovali by absolvovať minimálne štátnu skúšku z mimoškolskej pedagogiky alebo pedagogiky voľného času. Možno by viac napovedali štátne skúšky. Zatiaľ ich zaraďte do 6. platovej triedy a po vydaní novej vyhlášky to porovnajte.

Henrieta74
Kvalifikované vychovávateľky

Doplňujúce informácie:

Absolventka Obchodnej akadémie a sociálnej práce (Bc., Mgr.) - doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetov sociálnej práce na základných a stredných školách - záverečná skúška z predmetov:
- didaktika predmetov sociálnej práce
- didaktika a teória výchovy
- všeobecná pedagogika
- špeciálna pedagogika
- základy psychológie

Je teda možné posúdiť ju na základe týchto štátnych skúšok ako kvalifikovanú vychovávateľku a zaradiť ju do PT 7? (v zmysle zrušenej vyhlášky)

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikované vychovávateľky

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. vychovávateľka v prvom prípade je nekvalifikovaná a patrí jej zaradenie do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka a zaradenie do 6. platovej triedy. V druhom prípade je kvalifikovaná na úrovni bakalárskeho vzdelania, čomu prislúcha rovnako 6. platová trieda. V obidvoch prípadoch možno by im stačil rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia so štátnou skúškou mimoškolská pedagogika alebo pedagogika voľného času. Počkajme na novú vyhlášku, tam sa dozvieme viac. Neviem, ktorá štátna skúška z doplňujúcej otázky sa Vám zdá ako mimoškolská pedagogika, prípadne pedagogika voľného času.