7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
kvalifikovanost

Dobrý večer, chcem sa spýtať, či môžem učiteľa, ktorý má vyštudovanú aprobáciu dejepis - náuka o spoločnosti, ktorý si dopĺňa štúdiom tretí aprobačný predmet za kvalifikovaného na tento predmet už počas štúdia.

raabe
odpoveď

Učiteľ je považovaný za kvalifikovaného v prípade, ak má ukončené vzdelanie požadované na vyučovanie predmetov jeho aprobácie podľa vyhlášky MŠ SR č. 347/2009 Z. z. , ktorou sa určujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Jediná výnimka daná touto vyhláškou je v prípade, ak učiteľ cudzieho jazyka má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a začne štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia. Za „kvalifikovaného“ na vyučovanie cudzieho jazyka sa považuje už začatím štúdia.

Vo Vašej otázke však neuvádzate, z akého pohľadu chcete posúdiť „kvalifikovanosť“ menovaného učiteľa na vyučovanie tretieho predmetu. Ak je to z pohľadu odbornosti vyučovanie – tak nie, uvedený tretí predmet, ktorý začal študovať, zatiaľ nebude vyučovať „odborne“.

Ale ak je to z pohľadu odmeňovania, tak v prípade, že tento učiteľ bude spĺňať kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - čiže bude vyučovať svoje aprobačné predmety (dejepis alebo náuku o spoločnosti) v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu, tak môže vyučovať aj tretí predmet, ktorý študuje a pre účely odmeňovania bude naďalej považovaný za „kvalifikovaného“ a zaradený bude v tej istej platovej triede, ako pri vyučovaní predmetov, pre ktoré má už štúdium ukončené.

Pri použití ods. 4 uvedeného § 7 môže zamestnávateľ znížiť kvalifikačnú požiadavku až na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.

Odpovedala: Eva Holíková, vedúca Osobného úradu, KšÚ V Bratislave

kaja6
biológia - chémia

Dobrý deň,
chcem sa Vás spýtať, či absolvent vysokej školy 3. stupňa s aprobáciou ochrana a využívanie krajiny, ktorý absolvoval pedagogickú fakultu so štátnicou z pedagogiky môže učiť na strednej odbornej škole biológiu a chémiu, keď tieto predmety absolvoval na vysokej škole.
Ďakujem.

kaja6
kvalifikovanosť - biológia - chémia

Dobrý deň,
potrebovala by som to naozaj súrne vedieť.
Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť biológia - chémia

Základným kvalifikačným predpokladom pre učiteľa strednej školy je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Na základe štátnych skúšok, ktoré absolvoval sa určí, či je kvalifikovaný na daný predmet alebo nie. Váš zamestnanec má štátnicu z pedagogiky a predmety absolvoval na vysokej škole. Kde inde by ich mal absolvovať ? Musí mať predovšetkým štátnicu z chémie a biológie.

gabby12345
CUDZÍ JAZYK

Dobrý deň, prosím o pomoc so zaradením nového zamestnanca. Ide o človeka s vyštudovanou VŠ s aprobačným predmetom dejepis - pedagogika. Na našej škole však bude pracovať ako učiteľ angličtiny. Má záujem o ďalšie štúdium zamerané na angličtinu. Pýtam sa teda, bude tento učiteľ kvalifikovaný už od prvého mesiaca začatia štúdia? Platí naňho výnimka, ako je uvedené v začiatku tejto diskusie?
Ďakujem

Maria Pavlikova
CUDZÍ JAZYK

Výnimka na vyučovanie cudzích jazykov už začatím štúdia nie je vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. uvedená. V .§ 2 ods. 4 uvedenej vyhlášky je uvedené, akými dokladmi sa kvalifikovanosť na vyučovanie cudzích jazykov preukazuje. Rozhodnutie o prijatí, resp. o začatí štúdia nie je plnením kvalifikačného predpokladu.