4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Neluška
Kvalifikovanosť

Dobrý deň, pani Pavlíková!
Prosím Vás pekne o radu pri zaraďovaní zamestnankyne do platovej triedy a posúdenie jej kvalifikovanosti na ZŠ.
Má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa štátnou skúškou v študijnom odbore sociálna práca, /Mgr., r.2003/,a rigoróznu skúšku v tomto odbore, /PhDr.,r. 2005/, ďalej absolvovala vysokoškolské štúdium 1. stupňa v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov /Bc./ na UCM - filozofická fakulta, ktoré bolo ukončené štátnymi záverečnými skúškami.
Spĺňa kvalifikačné podmienky pre 1. alebo 2. stupeň ZŠ? Do ktorej platovej triedy by mala byť zaradená?
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Kvalifikačné predpoklady na výchovnovzdelávaciu činnosť na školách sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Na výučbu na základnej škole Vaša uchádzačka nespĺňa vzdelanie, pretože predmet sociálna práca sa na základných školách nevyučuje a bakalárske vzdelanie je nepostačujúce na činnosť učiteľa základnej škole. Nemôže učiť ani slovenský jazyk a literatúru ani anglický jazyk a lietratúru.

Neluška
Kvalifikovanosť

Ďakujem pekne, pani Pavlíková!

Ak si urobí štátnu jazykovú skúšku z ANJ, bude kvalifikovaná na vyučovanie ANJ na základnej škole?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Ak Vaša pani učiteľka získa štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole, tak potom na základe doterajšieho vzdelania bude kvalifikovaná na vyučovanie cudzieho jazyka na základnej aj strednej škole.