Dosť bolo nezákonných VZN v školstve!

27.11.2018
Legislatíva

Problematika všeobecne záväzných nariadení (VZN) si vyžaduje permanentné vysvetľovanie a inštruovanie nielen vo vzťahu k dotknutým subjektom školskej samosprávy. Na jednej strane je to zložitosť zákonnej úpravy, na strane druhej fakt, že v slovenských podmienkach je ročne prijatých obcami a samosprávnymi krajmi veľké množstvo takýchto nariadení. 

Ak k tomu prirátame absenciu odbornej literatúry, ktorá by všetky dotknuté strany kvalifikovane zorientovala, asi sa nemôžeme čudovať, že aj v oblasti školstva už bolo prijatých veľa nezákonných VZN. 

Nepriaznivú situáciu ohľadom VZN sa aktuálne usiluje zvrátiť odborná brožúra, ktorá aktuálne vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko.

Autorská dvojica doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. a Bc. Lukáš Tomáš vytvorila odbornú brožúru s názvom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE, ktorá prináša:

 

• Praktické odporúčania pri tvorbe VZN v školstve.
• Rozhodovaciu činnosť súdov vo vzťahu k VZN v školstve.
• Prehľad protestov prokurátorov voči školským VZN.
• Najčastejšie pochybenia obcí a samosprávnych krajov pri tvorbe každého školského VZN.
• Odporúčania ústredných orgánov štátnej správy.
• Vzory zákonne konformných ustanovení jednotlivých školských VZN.

 

Brožúra vychádza so zámerom, aby riaditelia škôl ale aj zriaďovatelia školských zariadení mali k dispozícii všeobecný prehľad o VZN, ale aj komplexný katalóg všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva. Na konkrétnych školských VZN si môžu overiť, či sa náhodou v minulosti nedopustili rovnakých chýb. „Budeme radi, ak sa brožúra stane pre školy a zriaďovateľov verným pomocníkom najmä vďaka skĺbeniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami autorov z praxe v samospráve a advokácii,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. Brožúra bola po prvýkrát odbornej verejnosti predstavená počas odbornej konferencie ŠKOLA 2018/2019, ktorú RAABE organizovalo 22. novembra v Bratislave a 27. novembra v Košiciach. V rámci programu vystúpil s hlavným referátom Ako zmeniť VZN v prospech školy aj autor brožúry doc. JUDr. Jozef Tekeli.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte