Tvoríte vnútorné predpisy školy? Čítajte!

24.11.2020
Legislatíva

Vnútorné predpisy spolu s rozhodnutiami štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia sú definované ako vnútorné riadiace akty školy a školského zariadenia. Tvorba vnútorných predpisov úzko súvisí s činnosťou škôl a školských zariadení a vychádza z potrieb ich prevádzky a riadenia. 

Systém riadenia školy a školského zariadenia tvoria vnútorné riadiace akty.

Vnútorné riadiace akty spravidla delíme podľa ich:

 • obsahu: organizačné, riadiace, informačné riadiace akty,
 • formy: poriadky, smernice, metodické pokyny, opatrenia, príkazy, rozhodnutia, oznámenia.
   

Poriadky sú vnútorné riadiace akty organizačného a riadiaceho charakteru, ktoré určujú štruktúru organizácie a definujú základné pravidlá riadenia organizácie (školy, školského zariadenia a pod.).

Smernice sú vnútorné riadiace akty organizačného, riadiaceho a metodického charakteru, ktoré ustanovujú metódy, spôsoby, prostriedky, formy a postupy vykonávania dôležitých a rozhodujúcich činností alebo agend v organizácii. Určujú práva a povinnosti zamestnancov a vnútorných organizačných útvarov v procese realizácie týchto činností.

Metodické pokyny sú vykonávacie riadiace akty metodického charakteru, ktoré podrobne určujú postup a obsahové zameranie konkrétnych činností alebo agend v organizácii. Usmerňujú a zjednocujú výkon jednotlivých činností a postupov zamestnancov a vnútorných organizačných útvarov pri výkone týchto činností alebo agend v organizácii.

Opatrenia sú vnútorné riadiace akty riadiaceho a informatívneho charakteru, ktoré oboznamujú príslušných zamestnancov a príslušné vnútorné organizačné útvary s výstupmi riadiaceho a kontrolného procesu vedenia organizácie.

Príkazy sú vnútorné riadiace akty, ktoré adresne a termínovo zaväzujú zamestnancov a vnútorné organizačné útvary k splneniu určitých zásadných opatrení. Upravujú najmä povinnosti zamestnancov a vnútorných organizačných útvarov pri realizácii konkrétnych, časovo ohraničených úloh. Majú jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti a s obmedzenou platnosťou. Musia byť vždy s súlade s príslušnými vnútornými predpismi.

Rozhodnutia sú vnútorné riadiace akty, ktoré môžu mať riadiaci a informatívny charakter a ktoré oboznamujú príslušné osoby a vnútorné organizačné útvary s rozhodnutiami štatutárneho orgánu. Majú zväčša jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti a s obmedzenou platnosťou. Musia byť vždy s súlade s príslušnými vnútornými predpismi.

Oznámenia sú vnútorné riadiace akty informatívneho charakteru, ktoré oboznamujú príslušné osoby a vnútorné organizačné útvary s určitými skutočnosťami a záležitosťami organizácie. Majú jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti a s obmedzenou platnosťou.

Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov

Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zahŕňa ich prípravu, spracovanie, pripomienkovanie návrhov, schvaľovanie, podpisovanie, evidovanie a zverejňovanie vnútorných predpisov. Je zvyklosťou mať v školách vydanú Smernicu pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov, ktorá stanovuje jednotné pravidlá pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov, právomoci a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov/organizačných útvarov v procese ich tvorby. V smernici je ustanovená aj štruktúra vnútorných predpisov, ich formálna úprava, pravidlá pre číslovanie a identifikáciu vnútorných predpisov, centrálna evidencia a archivácia vnútorných predpisov, oprava vnútorných predpisov a aktualizácia vnútorných predpisov

Postup pri navrhovaní a vydávaní vnútorných predpisov

1. Spracovanie návrhu vnútorného predpisu

Podnet na spracovanie návrhu vnútorného predpisu alebo na aktualizáciu vnútorného predpisu je oprávnený podať každý zamestnanec/odborný organizačný útvar školy, obvykle sa označuje ako navrhovateľ. Návrh vnútorného predpisu vypracuje samotný spracovateľ, ktorým je obvykle zamestnanec/odborný organizačný útvar, do ktorého vecne a obsahovo predmetná činnosť patrí, obvykle sa označuje ako spracovateľ. Navrhovateľ a spracovateľ pri tvorbe a vydávaní predpisu úzko spolupracujú. Spracovateľ v priebehu vypracovania návrhu vnútorného predpisu spolupracuje aj s príslušnými zamestnancami/odbornými organizačnými útvarmi školy. Zodpovedá za dodržanie všeobecných zásad pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov, za obsahovú, vecnú a formálnu stránku vnútorného predpisu a za súlad navrhovaného vnútorného predpisu s všeobecne záväznými právnymi predpismi a s už vydanými vnútornými predpismi.

2. Pripomienkové konanie

Pripomienkové konanie je proces, ktorého cieľom je skvalitniť návrh vnútorného predpisu prostredníctvom širšej účasti zamestnancov a odborných organizačných útvarov. Účelom pripomienkového konania je odstránenie prípadných nesúladov so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými vnútornými predpismi. Pripomienkové konanie organizačne a vecne zabezpečuje spracovateľ. Pripomienkové konanie začína predložením návrhu vnútorného predpisu zo strany spracovateľa na posúdenie tomu zamestnancovi/odbornému organizačnému útvaru, do ktorého vecne a obsahovo predmetná činnosť patrí (ďalej len „pripomienkujúci“). Spracovateľ musí vždy určiť záväzný termín predkladania pripomienok a spôsob ich predloženia. Pripomienkujúci musí termín predkladania pripomienok a spôsob ich predloženia dodržať; pripomienky musia byť formulované spôsobom návrhu zmeny textu alebo návrhom na doplnenie textu návrhu vnútorného predpisu. Pripomienky musí pripomienkujúci zdôvodniť.

Spracovateľ má povinnosť vyhodnotiť pripomienkové konanie, v ktorom posúdi závažnosť jednotlivých pripomienok a uvedie svoje stanovisko k pripomienkam. Uvedie, ktoré pripomienky akceptuje a zapracuje do návrhu vnútorného predpisu. Zdôvodní, ktoré pripomienky neakceptuje. Vyhodnotenie pripomienkového konania musí zaslať všetkým pripomienkujúcim, aby s nimi prerokoval neakceptované pripomienky za účelom dosiahnuť zhodu. V prípade nedosiahnutia zhody, o akceptovaní, resp. neakceptovaní sporných pripomienok rozhodne riaditeľ školy.

3. Schválenie a vydanie vnútorného predpisu

Spracovateľ po zohľadnení všetkých oprávnených a opodstatnených pripomienok a po rozhodnutí riaditeľa školy o sporných pripomienkach, vypracuje konečné znenie vnútorného predpisu, ktoré predloží riaditeľovi školy na schválenie.

Po schválení vnútorného predpisu spracovateľ zabezpečí:

 • označenie výtlačkov číslom výtlačku podľa platného rozdeľovníka, ktorý spracuje zamestnanec/organizačný útvar zodpovedný za personálnu agendu,
 • distribúciu výtlačkov, pričom prvý rovnopis schváleného vnútorného predpisu sa uschováva u správcu registratúry a je vždy označený ako výtlačok č. 1. a druhý rovnopis schváleného vnútorného predpisu sa uschováva u riaditeľa školy a je vždy označený ako výtlačok č. 2.

Vnútorné predpisy sú záväzné pre všetkých zamestnancov školy a každý zamestnanec školy je povinný oboznámiť sa s vnútorným predpisom, čo potvrdí svojim podpisom s uvedením dňa oboznámenia na príslušnej strane vnútorného predpisu.

V prípade, ak zamestnanec v čase určenom na oboznámenie sa s vnútorným predpisom nie je prítomný v práci, nadriadený vedúci zamestnanec ho oboznámi s vnútorným predpisom ihneď v nasledujúci deň po skončení jeho neprítomnosti.

Vnútorné predpisy v elektronickej forme sa umiestňujú na počítači u správcu registratúry a v informačnom systéme organizácie. Vnútorné predpisy v elektronickej podobe sú zverejnené aj na webovom sídle organizácie.

Vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom vydania, ktorý je totožný s dňom schválenia vnútorného predpisu riaditeľom školy. Podpis riaditeľa školy je podmienkou platnosti vnútorného predpisu.

 

Toľko teória. Že príliš komplikované? A teraz si predstavte, že celý tento proces si môžete teraz zjednodušiť! V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko totiž v rámci celkom novej edície DIGITÁLNA KNIŽNICA vychádza novinka na USB kľúči: 

 

VZORY DOKUMENTOV Z OBLASTI EKONOMICKÉHO RIADENIA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Vnútorné školské predpisy 1 na USB kľúči. Až 22 ľahko editovateľných dokumentov vo formáte Word a Excel, určených pre riaditeľov základných škôl, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu vnútorných predpisov na plynulý chod základnej školy. 

Obsah USB nosiča je určený riaditeľom základných škôl, ako i ekonómom, resp. účtovníkom základných škôl. Nosič obsahuje 22 textov vo formáte Word, prípadne Excel, pričom sú tematicky zamerané na oblasti účtovnej, resp. ekonomickej agendy, finančné riadenie, pracovné cesty a verejné obstarávanie. Typovo ide o smernice, vzory či návody, t. j. dokumenty – vnútorné predpisy slúžiace na plynulý chod školy. 

Výhody USB nosiča:

Všetky súbory na USB sú editovateľné.

Užívateľ si ich môže stiahnuť k sebe na plochu počítača, či už online alebo offline.

Obsahuje garantované informácie od renomovaných odborníkov, s ktorými vydavateľstvo RAABE dlhodobo spolupracuje.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ako kľúčová autorka diela, má bohaté skúsenosti s ekonomickú a personálnu agendu v školách a zabezpečuje verejné obstarávanie pre viaceré školy. 

OBJEDNAJTE SI USB KĽÚČ TU.

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte