MATEMATIKA - PRIRODZENÉ ČÍSLA - 3. ročník

MATEMATIKA - PRIRODZENÉ ČÍSLA - 3. ročník

Cieľ:

 • Precvičovanie a upevňovanie vedomostí žiakov o orientácii na číselnej osi.
 • Správne čítanie čísel.
 • Porovnávanie čísel.

Obsahový štandard

 • Číselný rad v obore do 10 000.
 • Čítanie a písanie čísel v obore od 0 do 10 000.
 • Porovnávanie čísel, ich usporiadanie a zaokrúhľovanie na desiatky, stovky, tisícky v obore do 10 000.

Výkonový štandard

 • Žiak sa vie orientovať v číselnom rade od 0 do 10 000.
 • Žiak vie znázorniť číslo na číselnej osi v obore od 0 do 10 000.
 • Žiak vie písať a čítať čísla v obore od 0 do 10 000.
 • Žiak vie určiť správne poradie čísel a pozná vzťahy medzi číslami v obore do 10 000 (prvý, druhý, posledný, hneď pred, hneď za a pod.).
 • Žiak vie porovnávať dve čísla a výsledok porovnania zapísať znakmi <, =, >.
 • Žiak vie rozložiť troj- a štvorciferné čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky,aj opačne.

Metodické pokyny

 • Dôležité je, aby si žiak pri práci čítal čísla tak, aby sa sám počul a aby ho bolo možné pri prípadnej chybe opraviť.
 • Najťažšie pre dyskalkulikov sú čísla s nulou uprostred. Nemajú ujasnenú pozíciu desiatok, stoviek, tisícok atď. V dôsledku toho potom nesprávne čítajú aj zapisujú čísla. Pomáha písanie bodky za číslom označujúcim milióny a tisícky napr. 8.526 alebo 1.500.000). Žiakovi to môžeme vysvetliť tak, že keď počuje slovo milión, napíše si bodku, keď počuje tisíc, napíše si ďalšiu bodku a medzi tým sú vždy 3 číslice.
 • Pomáha aj zapisovanie diktovaných čísel pod seba, aby boli presne dodržané pozície jednotiek, desiatok, stoviek, tisícok atď.

Rozdeľ 10 obrázkov čiarou tak, aby vpravo aj vľavo bolo toľko vecí, koľko určuje číslo. Obrázky si môžeš aj vyfarbiť.

Stiahnite si dokument