MATEMATIKA - PRIRODZENÉ ČÍSLA - POHYBY NA ČÍSELNEJ OSI - 3. ročník

MATEMATIKA - PRIRODZENÉ ČÍSLA - POHYBY NA ČÍSELNEJ OSI - 3. ročník

Cieľ:

 • Precvičovanie a upevňovanie vedomostí žiakov o orientácii na číselnej osi.
 • Správne čítanie čísel.
 • Porovnávanie čísel.

Obsahový štandard

 • Číselný rad v obore do 10 000.
 • Čítanie a písanie čísel v obore od 0 do 10 000.
 • Porovnávanie čísel, ich usporiadanie a zaokrúhľovanie na desiatky, stovky, tisícky v obore do 10 000.

Výkonový štandard

 • Žiak sa vie orientovať v číselnom rade od 0 do 10 000.
 • Žiak vie znázorniť číslo na číselnej osi v obore od 0 do 10 000.
 • Žiak vie písať a čítať čísla v obore od 0 do 10 000.
 • Žiak vie určiť správne poradie čísel a pozná vzťahy medzi číslami v obore do 10 000 (prvý, druhý, posledný, hneď pred, hneď za a pod.).
 • Žiak vie porovnávať dve čísla a výsledok porovnania zapísať znakmi <, =, >.
 • Žiak vie rozložiť troj- a štvorciferné čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky,aj opačne.

Metodické pokyny

 • Dôležité je, aby si žiak pri práci čítal čísla tak, aby sa sám počul a aby ho bolo možné pri prípadnej chybe opraviť.
 • Najťažšie pre dyskalkulikov sú čísla s nulou uprostred. Nemajú ujasnenú pozíciu desiatok, stoviek, tisícok atď. V dôsledku toho potom nesprávne čítajú aj zapisujú čísla. Pomáha písanie bodky za číslom označujúcim milióny a tisícky napr. 8.526 alebo 1.500.000). Žiakovi to môžeme vysvetliť tak, že keď počuje slovo milión, napíše si bodku, keď počuje tisíc, napíše si ďalšiu bodku a medzi tým sú vždy 3 číslice.
 • Pomáha aj zapisovanie diktovaných čísel pod seba, aby boli presne dodržané pozície jednotiek, desiatok, stoviek, tisícok atď.

Doplň číslo, ktoré chýba.

Stiahnite si dokument