Moja školská taška

Septembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia

Moja školská taška

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami 

Podoblasť

Logika

Výkonové štandardy:

  • Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.
  • Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.
  • Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

Úlohy:

  1. K taške bez pomôcok dokresli logicky tú pomôcku, ktorá v riadku chýba.
  2. Vyfarbi školské tašky, ktoré maliar nestihol vyfarbiť.

Stiahnite si dokument