9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Možnosti pri ukončení PP pedag. zamest.

A. Pedagogický zamestnanec (nar. 1957) nastúpil do zamestnania 1.7.2005 na dobu neurčitú ako učiteľ. Od apríla 2019 poberá starobný dôchodok. Aké ma ďalej možnosti?

1.Zamestnávateľ ukončí PP oznámením o ukončení PP zo zákona v zmysle §82 ods. 7 zákona č. 138/2019 k 31.8.2022
2. Zamestnávateľ vyplatí odstupné ako pri skonč. PP výpoveďou z dôvodov uvedených v §63 ods. 1 písm. b ZP – teda 3násobok priem. mes. zárobku a k tomu nad rozsah ustanovený v §76 ods. 1a 2 ZP sumu 1 funkčného platu podľa KZ vyššieho stupňa, teda 3+1 ( v organiz. nepôsobia odbory, iba zam. rada)
.... v tomto prípade PP trvá 17 rokov, teda odstupné 3 + 1 podľa KZ vyš. stupňa
3. Zamestnávateľ vyplatí odchodné ( 1 + 1 v zmysle KZ vyš. stupňa)
4. Ak by od septembra 2022 bol PP predĺžený, nemá nárok na odstupné?
5. Ak by ukončila PP k 31.8.2022 ( dostane odstupné, odchodné) a znovu nastúpi do PP u toho istého zamestnávateľa, je povinná vrátiť odstupné, alebo jeho pomernú časť ?

B. Pedagogický zamestnanec (nar.1957) nastúpil do zamestnania 1.7.1991
Možnosti ako uvedené vyššie, v prípade odstupného: 4 + 1 podľa KZ vyš. stupňa ( v organizácii pôsobí zamestnanecká rada)

C. Pedagogický zamestnanec (nar.1958) nastúpil do zamestnania 1.9.2000 na dobu určitú do 31.8.2001. Potom mala PZ od 1.9.2001 na dobu neurčitú.
Tento pedagogický zamestnanec dovŕši 65 rokov veku v škol. roku 2022/2023. Môže pracovať do 31.8.2022 a potom sú možnosti ako uvedené vyššie, v prípade odstupného: 4 + 1 podľa KZ vyš. stupňa ?

Ďakujem!

Zuzana10
Možnosti pri ukončení PP pedag. zamest.

Dobrý deň p. Pavlíková,
dovolila som si zhrnúť viac mojich dotazov a poprosiť Vás o usmernenie.
Veľmi pekne ďakujem

Maria Pavlikova
Možnosti pri ukončení PP pedag. zamest.

Prípad A: Pri skončení pracovného pomeru zo zákona podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. má Vaša zamestnankyňa nárok na odstupné aj odchodné. Ak nastúpi od 1. 9. 2022 na dobu určitú, nebude to predĺžený pracovný pomer, ale opätovne uzatvorený pracovný pomer. Vrátiť vyplatené odstupné musí v súlade s § 67 ods. 3 Zákonníka práce. Aby sa predišlo zbytočnej administratíve, pri skončení pracovného pomeru vystavte novú pracovnú zmluvu a spíšte dohodu o tom, že uzatvárate nový pracovný pomer a nevyplatíte jej odstupné, aby ste ho nemuseli vymáhať. Prípad B rovnako. Prípad C - pracovný pomer ukončíte do 31. 8. 2023 a ostatné platí rovnako.

Maria Pavlikova
Možnosti pri ukončení PP pedag. zamest.

Prosím ospravedlňte nesprávne znenie paragrafu. Veta má byť : Vrátiť vyplatené odstupné musí v súlade s § 76 ods. 4 Zákonníka práce.

Zuzana10
Možnosti pri ukončení PP pedag. zamest.

ak táto zamestnankyňa dostane vyplatené odstupné vo výške 4 FP, môžeme ju po 4 mesiacoch znovu prijať do prac pomeru?
Ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Možnosti pri ukončení PP pedag. zamest.

A čo potom § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z , ktorý hovorí, že najkratšie na jeden školský rok. Aká bude dĺžka školského roka ?

AF70
Učiteľ viac ako 65 rokov

Akým spôsobom môže škola zamestnať učiteľa odborných predmetov po dovŕšení veku 65 rokov + dva krát už mal predĺženú pracovnú zmluvu.
Môže škola výnimočne uzavrieť pracovný pomer na kratší pracovný čas, keďže máme nedostatok zamestnancov na daný odborný predmet, alebo môžeme uzavrieť s menovaným učiteľom DoVP?
Budeme postupovať podľa § 84 zákona 138/2019 Z.z.- nikto neprejaví záujem o vyučovanie - zamestnáme daného učiteľa.
Môže riaditeľ školy zamestnať učiteľa, ktorý má viac ako 67 rokov?

Maria Pavlikova
Učiteľ viac ako 65 rokov

Podľa môjho názoru § 82 ods. 7 je zákone č. 138/2019 Z. z. z dôvodu nezamestnávania učiteľov nad 65 rokov. V odseku 4 umožňuje preklenovacie obdobie dva roky.

AF70
Učiteľ viac ako 65 rokov

Ďakujeme za odpoveď.