8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Pacuchova87
nadčas

Dobrý deň,

pedagogický zamestnanec odpracoval prácu nadčas.

Ak si zvolí čerpanie náhradného voľna, postupuje sa tak, že v mesiaci keď mu vznikol nadčas,

tak nebude mať preplatený nadčas ani príplatok za nadčas.

Zaplatený ho má až v čase čerpania a to tak ako keby pracoval, žiaden príplatok?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Nadčas

§ 19 zákona č. 553/2003 Z. z. Plat za prácu nadčas
Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 % hodinovej sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat, ktorý sa zúčtuje za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas; zvýšenie podľa prvej vety za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas dvoch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety.
Ak si zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu nadčas, má vyplatený funkčný plat bez navýšenia.

Jaroslava Janosikova
Nadčas v dvojtýždňovom rozvrhu

Je nutné dávať nadčasové hodiny učiteľom SŠ na piatky v dvojtýždňovom rozvrhu.
Môžeme postupovať s nadčasmi tak ako doteraz?

Maria Pavlikova
Nadčas v dvojtýždňovom rozvrhu

Myslím, že v nariaďovaní nadčasov, ich preplácaní, prípadne poskytnutia náhradného voľna sa nič nezmenilo. Tvorcovia novely vychádzali pravdepodobne z dikcie Zákonníka práce, ktorý je určený prioritne pre podnikateľskú sféru. Zamestnanec vo výrobnej sfére v pondelok nevie, či mu vedúci nariadi nadčas a preto mu nadčas vznikne alebo nevznikne až v piatok po sčítaní odpracovaných hodín. V školstve učiteľ, ktorý má v rozvrhu nadpočetné hodiny, už v podstate v pondelok vie, že za normálneho chodu mu vznikne nadčas. Avšak až v piatok sa zistí, či nadpočetné hodiny odučil alebo nie, prípadne suploval nejaké hodiny. Veďte riadnu evidenciu nadčasov a náhradného voľna, aby ste ich vedeli preukázať a to je všetko.

Katka Dudrová
Nadpočetné hodiny po odchode maturantov

Dobrý deň prajem,
chcela by som sa spýtať, či ma učiteľ strednej školy právo na vykázanie a preplatenie nadpočetných hodín v týchto prípadoch:
a) keď zo školy odídu štvrtáci
b) keď su na svojej trojtýždňovej praxi študenti
Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom
Katarína Dudrová

Maria Pavlikova
Nadpočetné hodiny po odchode maturantov

Oblasť pracovného času, nariaďovania nadčasov, ich preplácanie a poskytovanie náhradného voľna má mať zamestnávateľ podrobne upravené v pracovnom poriadku. Bolo by vhodné upraviť aj nadpočetné hodiny. Niektoré školy to riešia tak, že nadpočetné hodiny stanovujú práve u štvrtákov a keď títo odídu zo školy, prípadne sú na praxi, žiadne nadpočetné hodiny nie sú. Neprítomnosť žiakov v škole z hore uvedených dôvodov, ale aj počas výletov, exkurzii sa považuje za prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnancovi sa započítavajú ako odučené a patrí im plat. Ak sú nadpočetné hodiny stanovené v nižších ročníkoch a učiteľ ich odučí bez ohľadu na to, že v triede štvrtákov neodučí žiadne hodiny, vzniká mu nadčas. Zapracujte si do pracovného poriadku, že po odchode maturantov, praxi, lyžiarskom výcviku a pod. sa nadpočetné hodiny presúvajú do základného úväzku. Zamestnávateľ môže pri prekážkach v práci na jeho strane prideliť zamestnancovi aj náhradnú prácu. Pracovný poriadok musíte mať odsúhlasený so zástupcami zamestnancov a musia byť s ním oboznámení všetci zamestnanci.

Daniela Olejníková
nadčas

Patrí mi nadčasová hodina aj za mimoškolskú akciu? Ako napr. karneval po vyučovaní?

Maria Pavlikova
Nadčas

Ak to máte upravené v pracovnom poriadku a ak ste mali za karneval nadčas aj v minulom období, tak Vám patrí. Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 7 ods. 4 definuje nadčas ako vykonanú hodinu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca.