17 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pohodak
Náhrada 1. atestácie

Dobrý deň,

na základe príspevku na stránke http://www.skolskyportal.sk/nahrada-iatestacie sa chcem spýtať, či mám aj ja nárok na uznanie 1. atestácie ak som:
- začal pracovať ako učiteľ od augusta 2002,
- v decembri 2006 som ukončil Rozširujúce štúdium matematiky na UMB v Banskej Bystrici,
- k 31. 10. 2009 som mal viac ako 5 rokov pedagogickej praxe.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Náhrada 1. atestácie

Podľa údajov, ktoré uvádzate a za splnenia podmienky, že ste učili kvalifikovane, t. j. predmety svojej aprobácie v rozsahu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. (aj podľa predpisov platných pred zákonom č. 317/2009 Z. z.), zamestnávateľ Vám mal uznať náhradu 1. kvalifikačnej skúšky za rozširujúce štúdium podľa § 9 ods.1 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.

pohodak
Je možné uznať atestáciu aj dnes?

Ďakujem za informáciu. Išlo o Rozširujúce štúdium matematiky pre 2. stupeň základnej školy. A áno, po jeho ukončení som učil matematiku na základnej škole. Tiež som v roku 2001 úspešne ukončil Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo odborných technických predmetov. V súčasnosti ale pracujem ako učiteľ na strednej škole a učím iba Informatiku. V roku 2012 som absolvoval Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika, čím som získal aprobáciu pre predmet informatika. Je aj v takomto prípade možné dnes mi uznať 1. atestáciu? Alebo by to bolo možné iba v prípade, ak by som mal aspoň polovicu úväzku Informatiku alebo odborné technické predmety? Alebo by som ju mal uznanú iba pri vyučovaní matematiky na ZŠ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Náhrada 1. atestácie

Poprosím napíšte v časovom slede, t. j. dátumy, aké vzdelanie ste absolvovali a rovnako ktoré predmety ste v ktorých rokoch učili a ako ste boli zaradený v tom-ktorom období. Dnes Vám samozrejme nie je možné uznať náhradu 1. kvalifikačnej skúšky, ale nedá sa posúdiť ani, či Vám vznikol niekedy nárok na jej uznanie.

pohodak
Náhrada 1. atestácie

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Požadované informácie:

máj 2001 - Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Občianska bezpečnosť - Špeciálny manažment
máj 2001 - Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo odborných technických predmetov
december 2006 - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, Rozširujúce štúdium matematiky pre 2. stupeň základnej školy
jún 2011 - Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika

Pedagogická prax:
od augusta 2002 do júna 2007 - učiteľ ZŠ s MŠ Kolárovice - v úväzku prevažne matematika
od augusta 2007 - učiteľ Obchodná akadémia - v úväzku celý čas viac ako polovica informatika

V 11. triede som nebol nikdy zaradený.

Maria Pavlikova
Náhrada 1. atestácie

Na základe uvedeného prehľadu možno skonštatovať, že do ukončenia rozširujúceho štúdia matematiky ste boli nekvalifikovaný, patrilo Vám zaradenie do 9. platovej triedy. Po absolvovaní rozširujúceho štúdia ste boli kvalifikovaný na vyučovanie matematiky za podmienky, že ste tento predmet vyučovali v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu. Ako učiteľ na obchodnej akadémii ste rovnako nekvalifikovaný, pretože ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl bolo určené pre kvalifikovaných učiteľov informatiky. Podľa môjho názoru týmto vzdelávaním ste nezískali kvalifikáciu na vyučovanie informatiky. Bez ohľadu na to, či Vám toto vzdelanie zamestnávateľ uznal ako plnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu informatika, náhrada 1. kvalifikačnej skúšky a zaradenie do 11. platovej triedy Vám nikdy nemohlo byť uznané.

pohodak
Kvalifikácia

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Čo sa týka Ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky, tak bolo určené až pre 3 cieľové skupiny. V 1. kole bol zameraný aj na doplnenie kvalifikácie a určený pre "neinformatikov" - tzv. 2. cieľová skupina. Až 2. kolo bolo určené iba pre 1. a 3. cieľovú skupinu, teda učiteľov na 1. stupni ZŠ a učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Zuzana kassova
1.atestácia

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na uznanie 1.atestácie pre riaditeľku MŠ. Vyštudovala som predškolskú pedagogiku UMB 2.stupňa a rozšír. študium špec.pedagogiky pre MŠ so zameraním pedag.ment.postihnutych, ktoré som ukončila v roku 2005 na PF UK Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
1. atestácia

Ak ste mali do 31. 10. 2009 päť rokov pedagogickej praxe a vykonávali ste činnosť učiteľky materskej školy, patrila Vám náhrada prvej kvalifikačnej skúšky v súlade s § 9 ods. 1 písm. d) zrušenej vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Náhrady kvalifikačných skúšok sa uznávali do 31. 10. 2009, dnes sa náhrady atestácii neuznávajú.

Soňa Ivančáková
Rigorózna skúška, doktorandské štúdium

Dobrý deň,
chcela by sa Vás spýtať pri súčasných zákonoch, ktoré sú teraz aktuálne, titul získaný malým doktorátom (čiže po absolvovaní rigorózneho konania) má tento titul vplyv na postavenie učiteľa v rámci platobných taríf, resp. či je tento titul náhradou za 1. atestačnú skúšku? Alebo tento titul nemá žiaden vplyv....
A titul získaný absolvovaním doktorandského štúdia? Ako on vplýva na atestačné skúšky a do ktorej platobnej triedy je zaradený učiteľ, s týmto titulom?
Som končiacou študentkou univerzity a od 1.9.2017 som aj učiteľ na ZŠ, čiže mám ani nie rok praxe. Ospravedlňujem sa, ale nejako neviem z tých zákonov a vyhlášok vyjsť.

Soňa Ivančáková
Rigorózna skúška, doktorandské štúdium

Dobrý deň,
chcela by sa Vás spýtať pri súčasných zákonoch, ktoré sú teraz aktuálne, titul získaný malým doktorátom (čiže po absolvovaní rigorózneho konania) má tento titul vplyv na postavenie učiteľa v rámci platobných taríf, resp. či je tento titul náhradou za 1. atestačnú skúšku? Alebo tento titul nemá žiaden vplyv....
A titul získaný absolvovaním doktorandského štúdia? Ako on vplýva na atestačné skúšky a do ktorej platobnej triedy je zaradený učiteľ, s týmto titulom?
Som končiacou študentkou univerzity a od 1.9.2017 som aj učiteľ na ZŠ, čiže mám ani nie rok praxe. Ospravedlňujem sa, ale nejako neviem z tých zákonov a vyhlášok vyjsť.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška, doktorandské štúdium

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov nie je závislé od titulov, ale konkrétneho vzdelania. Učiteľ s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý nezískal pedagogickú prax sa zaraďuje v súlade s § 27 ods. 3 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa začínajúci učiteľ do 9. platovej triedy. Po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávanie sa zaradí do kariérového stupňa samostatný učiteľ podľa § 27 ods. 4 písm. a) do 10. platovej triedy. Ak tento učiteľ vykoná rigoróznu skúšku po troch rokoch pedagogickej praxe mu riaditeľ školy v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov. Platová trieda sa nemení. Ak samostatný učiteľ získa tretí stupeň vysokoškolského vzdelanie (doktorandské štúdium )a má najmenej tri roky pedagogickej praxe zaradí ho zamestnávateľ do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou v súlade s § 27 ods. 5 posledný odsek do 11. platovej triedy. V každom z uvedených situácii predpokladám, že učiteľ plní kvalifikačnú požiadavku, ktorou je vyučovanie jeho aprobačných predmetov v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to v rozsahu jednej polovice vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu.

VladimirP
Rigorózna skúška a doktorandské štúdium pred nástupom na ZŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,
rád by som vedel, v akej pozícii je učiteľ, ktorý nastúpil na ZŠ, predtým učil 8 rokov na VŠ ako odborný asistent, má rigoróznu skúšku, dizertačnú skúšku a momentálne vyučuje druhý rok na ZŠ svoje aprobačné predmety. Naozaj platí absurdná situácia, že je v podstate na úrovni samostatného učiteľa bez atestácie a to len preto, lebo rigoróznu a dizertačnú skúšku urobil ešte predtým, ako nastúpil na ZŠ a získal prax v regionálnom školstve?

ucitelka76
nahrada za specializacne studium

Dobrý deň,

V roku 1999 som ukoncila VŠ štúdium vykonaním štátnej skúšky v aprobácii angl.jazyk - občianska náuka a v špecializácii prekladateľstvo. Do roku 2009 som mala 5 rokov pedagogickej praxe. Mala mi byť uznaná špecializácia ako náhrada 1.atestačnej skúšky? Ak áno, teraz už nemám na ňu žiaden nárok, resp.jej spätné uznanie?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Náhrada za špecializačné štúdium

Napíšte presne akú špecializáciu máte na mysli. Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. platila do 31. 10. 2009. Náhrady kvalifikačných skúšok za presne určené štúdia sa uznávali do tohto termínu. Už viac ako 8 rokov je zrušená a teraz ste zistili, že Vám niečo neuznali ?

Marika PZ
Bude mi uznaná Rigorozna skúška ako 1. atestácia?

Dobrý deň,
chcem sa informovať, či a za akých podmienok mi môže byť uznaná Rigorózna skúška ako 1. atestácia.
V roku 2007 som ukončila VŠ štúdium II. stupňa, učiteľstvo.
(v tom čase som mala za sebou 3-mesačnú prax ako učiteľka)
V roku 2009 som absolvovala Rigoróznu skúšku.
Ďalšiu pedagogickú prax som absolvovala až následne.
Znamená to, že Rigorózna skúška mi nebude akceptovaná ako atestácia nikdy, ani po rokoch praxe?
Ďakujem Vám.

Maria Pavlikova
Bude mi uznaná Rigorozna skúška ako 1. atestácia?

Zákonom č. 317/2009 Z. z. bola zrušená vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z., na základe ktorej sa v súlade s § 9 uznávali náhrady kvalifikačných skúšok. Zákon č. 317/2009 Z. z. nadobudol účinnosť od 1. 11. 2009 a od tohto termínu sa náhrady kvalifikačných skúšok neuznávajú, teda ani náhrady atestácií.