Nájdi desať rozdielov!

Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia

Nájdi desať rozdielov!

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Podoblasť

Písaná reč (Chápanie formálnych charakteristík písanej reči – Grafomotorické predpoklady písania)

Výkonové štandardy:

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov. Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym smerom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.

Úlohy:

  1. Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch.
  2. Precvičujte čiary podľa predlohy.

Stiahnite si dokument