2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Peter New
Nejasnosti ohľadom zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Dobrý deň, rád by som sa spýtal na nasledovné veci:

1. zákon 317 /2009 Z.z. z 24. júna 2009
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

mám nejasnosti ohľadom § 27 Kariérový stupeň odsek 5 písmeno b:
---------------------------------------------------------

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal
a)
prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo
b)
druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.

---------------------------------------------------------

MôŽE SA TÝM MYSLIEŤ AJ TITUL PhD. ?

Ak by som vykonal rigoróznu skúšku napríklad z filozofie ako učiteľ občianskej náuky nebol by som posunutý do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou?

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Nejasnosti ohľadom zaradenia do kariérového stupňa

Titul PhD., ktorý sa získava po absolvovaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa sa nedá uplatniť ako prvá atestácia, tak ako to uvádzate v otázke. Môže sa využiť § 27 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. posledný odsek, kde je uvedené - do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej tri roky pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Zákon č. 317/2009 Z. z. bol zrušený 31. 8. 2019 a nahradený zákonom č. 138/2019 Z. z., kde je uvedená problematika upravená v § 30. Jedná sa Vám o zákon č. 317/2009 Z. z. alebo o posúdenie podľa aktuálneho zákona ? Podobne je to aj s posúdením rigoróznej skúšky.