1 príspevok / 0 nový
veronikaa
nekvalifikovaná vychovávateľka

Dobrý deň,
absolvovala som VŠ - Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor sociálna práca.
V rámci štúdia na tejto VŠ som si rozšírila vzdelanie doplňujúcim pedagogickým štúdiom.
Od 1.9.2015 som zamestnaná ako vychovávateľka na školskom internáte. V práci ma upozornili, že nespĺňam kvalifikačné predpoklady v kategórii
"vychovávateľ" podľa §8 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

"((5) Ak pedagogický zamestnanec absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, ako je tá, v ktorej vykonáva pedagogickú činnosť, absolvuje požadované doplňujúce pedagogické štúdium len v didaktike vyučovacích predmetov, didaktike odborného výcviku, pedagogike voľného času alebo mimoškolskej pedagogike pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca, v ktorej vykonáva pedagogickú činnosť. Také štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou v príslušnej didaktike alebo mimoškolskej pedagogike pred skúšobnou komisiou.)"

a zároveň ma žiadajú, aby som si doplnila vzdelanie a získala tak kvalifikáciu podľa §8 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
"(6) Pedagogický zamestnanec ukončí doplňujúce pedagogické štúdium podľa odseku 5 najneskôr do dvoch rokov odo dňa zmeny kategórie pedagogického zamestnanca"
Prosím Vás,
v zmysle spomínaných zákonov existuje na Slovensku Vysoká škola, ktorá mi umožňuje rozšíriť si doplňujúce pedagogické štúdium o predmet pedagogika voľného času?
Informovala som sa na mnohých VŠ, no doposiaľ som nenašla takú, kde by mi dali možnosť na doplnenie kvalifikácie.
Ďakujem za odpoveď.