7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Žofik Bániková
Nekvalifikovaný pedagóg

Dobrý deň,

Od septembra pracujem v materskej škole pri diagnostickom centre. Prijali ma ako učiteľku MŠ pod podmienkou doplnenia si kvalifikácie.
Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa-Mgr.). Konkrétne sa jedná o špecializáciu: pedagogika mentálne postihnutých+ pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených.
Štátnicovala som z uvedených predmetov:
-pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených a edukácia TPCHZO
-pedagogika mentálne postihnutých a edukácia mentálne postihnutých
-inkluzívne vzdelávanie a edukácia postihnutých
-školská logopédia a individuálna logopedická intervencia
-špeciálna pedagogika a výchovná rehabilitácia
-špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika

Na uvedenom mieste veľmi túžim pracovať a čo najrýchlejšie si kvalifikáciu doplniť. Nie som si však istá o aký druh štúdia pôjde. Videla som veľa dostupných ponúk takzvaného pomaturitného kvalifikačného štúdia na SOŠ-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Našla som aj veľa poskytovateľov tohto druhu štúdia. Taktiež som počula o možnosti rozširujúceho štúdia predprimárnej pedagogiky. Tu som však narazila na problém. Zdá sa mi, že v súčasnosti je dosť ťažké nájsť poskytovateľa rozširujúceho štúdia predprimárnej/predškolskej pedagogiky. Preto mi pripadá byť jednoduchšie dorobiť si pomaturitné štúdium na SOŠ, resp. strednej odbornej škole pedagogickej.
Obraciam sa preto na Vás a prosím o radu, nakoľko mi nie je jasné či po doplnení si kvalifikácie na SOŠ-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo budem môcť zotrvať na pôvodnom mieste- MŠ pri DC ako kvalifikovaný učiteľ s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.
Ďakujem vopred za odpoveď, s pozdravom, Bániková.

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1 1. diel I. časť a a pre diagnostické centrum ako špeciálne výchovné zariadenie v 2. diele I. časť. Aby sa Vám uznalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa zamerané na špeciálnu pedagogiku, musíte absolvovať bakalárske vzdelanie uvedené po písm. B v citovaných prílohách, t. j. vždy zamerané na predškolskú pedagogiku. Vyplýva to z prílohy č. 1, 2. diel, I. časť 3. bod. V prípade, že absolvujte stredné odborné vzdelanie so zameraním na učiteľstvo pre materské školy, bude Vám uznané toto vzdelanie ako kvalifikačný predpoklad, t. j na úrovni úplného stredného odborného vzdelania doplnené o špeciálnu pedagogiku - oddiel C 1. bod.

Žofik Bániková
Nekvalifikovaný pedagóg

Ďakujem za spätnú väzbu. Chcela by som sa ešte opýtať čo si myslíte o následnom zaradení do platovej triedy. Môže sa stať,že ak si doplním pomaturitné kvalifikačné štúdium klesnem v platovej triede,pretože sa to bude počítať len ako úplné stredné odborné vzdelanie? Ak chcem zostať v 7.platovej triede odporúčate dokončiť si Bc. predškolská pedagogika? Rozumiem tomu zle?

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný pedagóg

Áno, tak som Vám to napísala. Vy ako učiteľka materskej školy musíte mať vzdelanie určené pre učiteľky materskej školy a aj vzdelanie v odbore špeciálnej pedagogiky, čo sa v tomto prípade vyžaduje.

Žofik Bániková
Nekvalifikovaný pedagóg

Ďakujem ale celkom tomu nerozumiem. Preto aby som zostala v 7.platovej triede potrebujem ukončiť Bc.predškolskú pedagogiku aj keď už Mgr.špeciálnu mám? Pomaturitné kvalifikačné v tomto prípade nestačí? Moje stredoškolské vzdelanie je všeobecné-gymnázium.

Žofik Bániková
Nekvalifikovaný pedagóg

*v pracovnej triede 2, v 7. platovej tarife po ukončenom adaptačnom vzdelávaní

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný pedagóg

Všetko som Vám napísala v prvej odpovedi a tak to platí. Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v citovanej prílohe je to tak uvedené.