1 príspevok / 0 nový
Jana Bednarčíková
Neospravedlnené hodiny

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať u žiaka, ktorý v prvom polroku mal za 50 neospravedlnených hodín zníženú známku zo správania o dva stupne (stupeň 3 - menej uspokojivé)v postupnosti výchovných opatrení podľa šk. poriadku - pokarhanie tr. učiteľkou, pokarhanie riad. školy, znížená známka o jeden stupeň a znížená známka o dva stupne. V druhom polroku pokračuje v nedochádzke, opakovane má neospravedlnené hodiny. Tieto hodiny sa pripočítavajú k hodinám z prvého polroku, alebo sa posudzujú odznova (od 0) - teda opakovane žiak dostane pokarhanie tr. uč, pokarhanie riad. školy atď.
Ďakujem, Bednarčíková.