Kvalifikačné požiadavky učiteľa ZŠ

Prosím o vyjadrenie, či správne rozumiem interpretácii § 60 ods. 4 (zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s konkrétnymi príkladmi:

  1. Učiteľka má absolvované adaptačné vzdelávanie v základnej škole, je kvalifikovaná na vyučovanie predmetu biológia, vzdelanie si doplňuje formou rozširujúceho štúdia pre ročníky 1. – 4. (má absolvovaný prvý rok štúdia), podpisom pracovnej zmluvy sa zaväzuje vzdelanie si doplniť (s podmienkou do dvoch rokov začať, do štyroch rokov skončiť štúdium). V budúcom školskom roku bude zamestnaná ako učiteľka na 1. stupni. Spĺňa podľa § 60 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. podmienky na zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec?
  2. Učiteľka má absolvované adaptačné vzdelávanie v strednej škole, je inžinierkou v odbore strojárstvo, má absolvované doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získala spôsobilosť vyučovať odborné strojárske predmety na stredných školách. V budúcom školskom roku bude zamestnaná ako učiteľka na 2. stupni. Podpisom pracovnej zmluvy sa zaväzuje doplniť si vzdelanie s cieľom získať kvalifikáciu na vyučovanie aprobačného predmetu podľa potreby školy s podmienkou do dvoch rokov začať a do štyroch rokov skončiť štúdium. Ak začne študovať v budúcom školskom roku, spĺňa podľa § 60 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. podmienky na zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec?

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov upravuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorýc h zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia zákona sa do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec zaradí, okrem iných prípadov, aj pedagogický zamestnanec, ktorý úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie. Uvedené platí aj v prípade, ak pedagogickému zamestnancovi plynú doby podľa § 60 ods. 2 a ods. 3 zákona na získanie pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

Podľa § 60 ods. 4 uvedeného zákona do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona, t. j. počas plynutia doby na získanie pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti, je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. To znamená, že podmienkou na zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec je úspešné ukončenie adaptačného vzdelávania. Teda do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec sa zaradí každý pedagogický zamestnanec, ktorý úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie bez ohľadu na to, či spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon svojej pedagogickej činnosti alebo nie, a bez ohľadu na to, či má pedagogickú spôsobilosť alebo mu plynie doba na jej získanie.

Spĺňanie, resp. nespĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje pri zaradení pedagogického zamestnanca do platovej triedy. Teda taký učiteľ, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon svojej pedagogickej činnosti (t. j. taký, ktorý získal vzdelanie v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti príslušnej podkategórie učiteľa, v ktorej vykonáva pedagogickú činnosť) aj po ukončení adaptačného vzdelávania a preradení do kariérového stupňa samostatný učiteľ, zostáva zaradený v 9. plátovej triede.

§ 60 ods. 4 uvedeného zákona sa však na učiteľky uvedené v otázke nevzťahuje. Uvedený paragraf sa vzťahuje na tých pedagogických zamestnancov, ktorí získali vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti a ktorí sú povinní získať pedagogickú, resp. špeciálnopedagogickú spôsobilosť v lehote ustanovenej v § 60 ods. 2, resp. ods. 3 zákona. To znamená, že ani na jednu z učiteliek uvedených v otázke sa neuplatňuje § 60 ods. 4 zákona vzhľadom na to, že obidve majú pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa. Z uvedeného dôvodu sa na nich nevzťahuje ani lehota uvedená v § 60 ods. 2 zákona na začatie a ukončenie štúdia, ktorú ste im uviedli do pracovnej zmluvy. Dôvodom je, že § 60 ods. 2 zákona ustanovuje lehotu na získanie pedagogickej spôsobilosti, nie lehotu na získanie vzdelania v požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca. V súčasnosti žiadny právny predpis neustanovuje lehotu na doplnenie, resp. získanie vzdelania požadovaného na výkon pedagogickej činnosti, ak pedagogický zamestnanec získal vzdelanie v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon svojej pedagogickej činnosti. Uvedené lehoty však môže zamestnancovi určiť zamestnávateľ.

Keďže obidve učiteľky absolvovali adaptačné vzdelávanie, prináleží im v súlade s § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. zaradenie do kariérového stupňa samostatná učiteľka 1. stupňa základnej školy, resp. samostatná učiteľka 2. stupňa základnej školy.

Avšak vzhľadom na to, že učiteľka uvedená v 1. príklade nespĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na 1. stupni základnej školy, bude až do ukončenia rozširujúceho štúdia učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy zaradená do 9. platovej triedy. Učiteľka uvedená v 2. príklade bude až do doby ukončenia štúdia, ktorým splní kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na 2. stupni základnej školy, resp. dovtedy, pokiaľ nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku ustanovenú v § 7 ods. 3 zákona, zaradená tiež do 9. plátovej triedy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová