Kvalifikačné predpoklady riaditeľky MŠ

Pani riaditeľka v MŠ nesplnila podmienku do konca roka 2016, nemá dostatočný počet kreditov na výkon funkcie, má stredoškolské vzdelanie. Obec je zriaďovateľom ZŠ a MŠ.


Predpokladám, že uvedená riaditeľka materskej školy nevykonala prvú atestáciu ako požiadavku na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca. Nevykonaním prvej atestácie uvedená riaditeľka nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. V takom prípade už funkciu riaditeľky materskej školy vykonávať nemôže.

Vzniknutú situáciu je možné riešiť viacerými spôsobmi. Jej riešenie závisí od toho, či pred ustanovením do funkcie riaditeľky materskej školy bola zamestnankyňou materskej školy, v ktorej vykonáva funkciu riaditeľky, alebo nie. A tiež od toho, akým spôsobom má vyhotovenú pracovnú zmluvu alebo dohodu o zmene pracovanej zmluvy na výkon funkcie riaditeľky. Ako riaditeľka má mať totiž okrem vymenovania do funkcie v pracovnej zmluve uvedený ako dohodnutý druh práce vykonávanie funkcie riaditeľky materskej školy.

Vzhľadom na to, že nevykonanie prvej atestácie nie je v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. dôvodom na odvolanie riaditeľa školy z funkcie, uvedená riaditeľka by sa mala svojej funkcie vzdať. Po vzdaní sa funkcie ju odvoláte z funkcie na základe jej žiadosti a bude potrebné riešiť jej pracovnoprávny vzťah z dôvodu, že odvolaním z funkcie sa pracovný pomer nekončí. Ak sa svojej funkcie nevzdá, budete jej pracovnoprávny vzťah riešiť výpoveďou.

Ak sa funkcie vzdá, z dôvodu, že uvedená materská škola nemá právnu subjektivitu, jej pracovnoprávny vzťah po odvolaní z funkcie bude riešiť tiež zriaďovateľ, tentoraz v úlohe zamestnávateľa.

V prípade, že sa menovaná stala riaditeľkou materskej školy z radov učiteľov materskej školy, v ktorej vykonáva funkciu riaditeľky, a dohoda o zmene dojednaných pracovných podmienok bola vyhotovená len na dobu vykonávania funkcie, po vzdaní sa funkcie jej platí pôvodná pracovná zmluva platná pred vymenovaním do funkcie, teda pracovná zmluva učiteľky materskej školy. V tom prípade menovanej vyhotovíte dohodu o zmene dojednaných pracovných podmienok, v ktorej jej zmeníte dojednaný druh práce riaditeľky materskej školy na dojedaný druh práce učiteľky materskej školy. Túto učiteľku môžete potom vymenovať do funkcie podľa § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov bez výberového konania na dobu do obsadenia funkcie riaditeľky výberovým konaním, najdlhšie na šesť mesiacov. V tomto prípade sa nevyžaduje spĺňanie požiadaviek ustanovených na výkon funkcie riaditeľa. V prípade, že už v materskej škole nemáte voľné miesto, na ktorom vykonávala prácu učiteľky, alebo ak uvedenú prácu odmietne, dáte jej výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu nadbytočnosti. V takomto prípade jej prináleží aj odstupné.

Ak sa uvedená riaditeľka nevzdá funkcie riaditeľky, dáte jej výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1. Zákonníka práce pre nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. Nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce je totiž jedným z výpovedných dôvodov ustanovených Zákonníkom práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Upozorňujem vás však na povinnosť ponuky práce pred daním výpovede. Podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas, v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, alebo ak zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto.

V prípade, že pred ustanovením do funkcie riaditeľky nebola učiteľkou materskej školy, v ktorej vykonáva funkciu riaditeľky, teda pracovný pomer mala uzatvorený len na dobu funkčného obdobia, po vzdaní sa funkcie jej dáte výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 2 z dôvodu, že prestala spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 Zákonníka práce, t. j. vymenovanie do funkcie. Aj v tomto prípade sa je však možné s ňou dohodnúť aj na zmene dojednaných pracovných podmienok a ponúknuť jej prácu učiteľky, ak takúto prácu máte. Uvedené platí aj s prihliadnutím na to, že aj v prípade tohto výpovedného dôvodu je zamestnávateľ povinný pred daním výpovede zamestnancovi ponúknuť prácu. Ak takúto prácu nemáte alebo ponúknutú prácu odmietne, dáte jej výpoveď z pracovného pomeru. Ani pri tomto výpovednom dôvode jej odstupné neprináleží. Takúto dohodu môžete urobiť len na dobu určitú, a to na dobu trvania pracovného pomeru riaditeľky. Ale aj v takomto prípade jej môžete dať výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1. Zákonníka práce pre nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. V týchto prípadoch jej nevznikne nárok na odstupné.

V prípade, že sa uvedená riaditeľka nevzdá funkcie, dáte jej tiež výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1. Zákonníka práce pre nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce bez odstupného.

Záverom poznamenávam, že ak menovanú necháte vo funkcii riaditeľky, porušíte ako zriaďovateľ právne predpisy, za čo vám môže byť hlavným školským inšpektorom udelená pokuta až do výšky 663,50 eura.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová