Nadčasové hodiny

  1. Triedna učiteľka prvého ročníka má základný úväzok 22 VH a 1 VH ako nadčasovú stanovenú v rozvrhu. V rámci jedného týždňa je jeden deň na školení, neodučí si 5 VH zo základného úväzku. Ostatné dni si odučí všetky vyučovacie hodiny, aj nadčasovú hodinu podľa rozvrhu. V rámci tohto týždňa sa jej počíta 17 VH a 1 VH ako nadčasová alebo 18 VH základného úväzku?
  2. Triedna učiteľka 1. ročníka základnej školy má základný úväzok 22 VH a 1 VH ako nadčasovú stanovenú v rozvrhu. V rámci jedného týždňa je jeden deň sviatok, neodučí si 5 VH zo základného úväzku. Ostatné dni si odučí všetky vyučovacie hodiny aj nadčasovú hodinu podľa rozvrhu. V rámci tohto týždňa sa jej počíta 17 VH a 1 VH ako nadčasová alebo 18 VH základného úväzku?
  3. Učiteľ strednej školy má základný úväzok 22 VH a 1 VH ako nadčasovú stanovenú v rozvrhu. V rámci jedného týždňa si v utorok odučil 1 VH zo základného úväzku a 3 VH si nahradil pedagogickým dozorom pri návšteve knižnice so žiakmi. V stredu si odučil základný úväzok + 1 VH nadčasovú. Ostatné dni odučil podľa rozvrhu. V rámci tohto týždňa reálne odučil 19 VH a 1 VH nadčasovú, 3 VH si nahradil pedagogickým dozorom. Počíta sa mu 22 VH základného úväzku a 1 VH ako nadčasová?

VH – vyučovacia hodina


Prekážky v práci na strane zamestnávateľa aj na strane zamestnanca sa u pedagogických zamestnancov považujú za plnenie základného úväzku. U pedagogických zamestnancov sa za jednu hodinu práce nadčas považuje hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca. Teda za prácu nadčas sa u učiteľa považuje každá odučená vyučovacia hodina, ktorá prevyšuje jeho základný úväzok. Uvedené platí aj v prípade, že niektoré hodiny základného úväzku v deň, keď má učiteľ podľa rozvrhu určenú hodinu ako nadčasovú, neodučí, ale hodinu určenú ako nadčasovú odučí.

  1. V uvedenom prípade sa päť hodín základného úväzku, ktoré uvedená učiteľka neodučila, pretože bola v ten deň na školení, považuje za prekážku v práci, teda považujú sa za odučené a počítajú sa ako plnenie základného úväzku. Hodina, ktorú mala v rozvrhu hodín určenú ako nadčasovú a ktorú odučila, sa považuje za hodinu práce nadčas.
  2. Platí to, čo je v odpovedi jeden. Hodiny základného úväzku, ktoré učiteľka neodučila z dôvodu, že na tento deň pripadol sviatok, sa považujú za plnenie základného úväzku, teda pokladajú sa za odučené. To znamená, že v prípade uvedenom v otázke tejto triednej učiteľke vznikla jedna hodina práce nadčas.
  3. Pedagogický dozor pri návšteve knižnice žiakov v čase, keď mal učiteľ v rozvrhu hodín určené hodiny plnenia základného úväzku, sa považuje za plnenie základného úväzku. Aj v tomto prípade vznikla uvedenému učiteľovi jedna hodina práce nadčas.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová