Náhradné voľno za LV

Od 6. 2. do 10. 2. som sa zúčastnil na LV.

Riaditeľa som žiadal o náhradné voľno. Účasť na LV bola 45 žiakov.

Boli sme dvaja zamestnanci školy, mali sme svoje družstvá. Ostatní boli externí inštruktori.

Môj pracovný čas je od 7.00 do 15.00. Od 15.00 do 22.00 sme vykonávali priamy dozor. Potom od 22.00 do 6.00 pohotovosť, striedali sme sa po 4 hodinách. Večer sme mali prednášky.

A tu je problém, žiadal som o NV od 15.00 do 22.00, 7 hodín, čo je za týždeň 28 hodín NV. A ďalších 16 za nočnú pohotovosť. O preplatení sme nerokovali. Žiadal som 40 hodín NV. Ale podľa vnútornej smernice, ktorú vypracoval riaditeľ, nám prislúcha od 15.00 do 22.00 1 hodina NV a nočná pohotovosť 2 hodiny, čiže celkovo 12 hodín. Zbytočne som upozornil na smernicu MS, nepomohlo.

Moja otázka je na koľko hodín mám právo. Či vnútorný predpis je nad Zákonníkom prace. Som učiteľ TVS.


Zamestnávateľ je povinný svoje vnútorné predpisy vypracovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak je niektorá časť vnútorného predpisu v rozpore s právnym predpisom alebo upravuje nároky zamestnanca v nižšom, resp. vyššom rozsahu, ako to umožňuje právny predpis, vnútorný predpis je v tejto časti je neplatný. Vykonávanie práce nadčas a pracovnej pohotovosti na lyžiarskom výcviku, teda to, odkedy dokedy ide o prácu nadčas a odkedy dokedy je nariadená zamestnancom pracovná pohotovosť, by si mal zamestnávateľ upraviť vo vnútornom predpise, napr. v pracovnom poriadku,
alebo tieto podmienky s nimi dohodnúť pred nástupom na pracovnú cestu.

Podľa § 96 Zákonníka práce o pracovnú pohotovosť ide v prípade, ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadochna zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas. Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas. Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú možno so zamestnancom dohodnúť.

Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku je ustanovený § 19a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia zákona, ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na pracovisku, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 50 %, a ak ide o deň pracovného pokoja, 100 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu. Za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku zamestnancovi nepatrí príplatok za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu a vo sviatok a plat za prácu nadčas. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi plat podľa prvej vety a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi nepatrí funkčný plat.

Z uvedeného vyplýva, že ak ste vykonávali pracovnú pohotovosť na pracovisku v rozsahu 16 hodín a so zamestnávateľom ste sa dohodli za túto pracovnú pohotovosť na poskytnutí náhradného voľna, prináleží vám 16 hodín náhradného voľna, ale bez náhrady platu, teda neplatené voľno, a za každú hodinu tejto pohotovosti, t. j. za 16 hodín, vám prináleží 50 % hodinovej sadzby vášho funkčného platu. Iný postup poskytnutia náhrad za pracovnú pohotovosť na pracovisku nie je možné uplatniť. 

To isté platí pre prácu nadčas. Ak má váš zamestnávateľ vo vnútornom predpise upravené, že pri lyžiarskych výcvikoch považuje za prácu nadčas prácu od konca ustanovenej pracovnej doby do 22.00 hod., tak podľa § 19 zákona č. 553/2003 Z. z. za každú hodinu práce nadčas vám patrí hodinová sadzba vášho funkčného platu zvýšená o 30 %, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 % hodinovej sadzby funkčného platu. Ak ste sa so zamestnávateľom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí vám príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna a zvýšenie za prácu nadčas podľa prvej vety vám v tomto prípade nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky za prácu v uvedené dni podľa § 16 až 18 zákona. Tieto príplatky mu patria aj vtedy, ak sa mu za prácu nadčas poskytlo náhradné voľno.

Zamestnávateľ si nemôže upraviť vo vnútornom predpise vykonávanie práce nadčas a pracovnej pohotovosti tak, že za prácu nadčas vykonávanú od 15.00 hod. do 22.00 hod. poskytne zamestnancovi 1 hodinu náhradného voľna. Môže si však upraviť čas, ktorý bude pedagogickým zamestnancom na lyžiarskom výcviku považovať za prácu nadčas, a čas, počas ktorého budú mať nariadenú pracovnú pohotovosť.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová