Poskytnutie pracovného voľna zvyšovanie kvalifikácie učiteľky MŠ

Učiteľka MŠ, ktorá spĺňa kvalifikačné požiadavky na základe stredoškolského vzdelania (Stredná pedagogická škola, odbor učiteľka MŠ), pracuje v MŠ na základe pracovnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú. V súčasnej dobe si zvyšuje kvalifikáciu štúdiom v bakalárskom odbore predškolská a elementárna pedagogika. Má nárok na 5 dní plateného voľna na prípravu a obhajobu záverečnej práce a vykonanie záverečnej skúšky, ak so zamestnávateľom nemá uzatvorenú kvalifikačnú dohodu (§ 155 ZP) a jej štúdium nie je zaradené do plánu kontinuálneho vzdelávania?


Štúdium na vysokej škole nie je kontinuálnym vzdelávaním podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu nie je možné na toto štúdium poskytnúť pracovné voľno s náhradou platu podľa § 54 uvedeného zákona. Nárok na pracovné voľno s náhradou platu na prípravu a obhajobu záverečnej práce a vykonanie záverečnej skúšky v rámci vysokoškolského štúdia by mala uvedená učiteľka v prípade, ak by mala so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu podľa § 155 Zákonníka práce, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady platu a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Bez takejto dohody jej zamestnávateľ nemôže poskytnúť pracovné voľno s náhradou platu na ukončenie vysokoškolského štúdia.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová