Pozastavenie vyplácania kreditového príplatku

Bol by som Vám veľmi vďačný, keby ste mi mohli poradiť.

K 30. júnu 2017 som odvolal z funkcie výchovného poradcu kolegyňu, ktorá absolvovala špecializačné vzdelávanie výchovný poradca, za ktoré získala 35 kreditov a bol jej vyplácaný kreditový príplatok vo výške 6 %. Patrí jej za toto vzdelávanie naďalej kreditový príplatok alebo jeho vyplácanie končí uvedeným termínom, ak už nevykonáva funkciu výchovného poradcu?

Ten istý prípad je aj kolega, ktorý bol odvolaný z funkcie koordinátor IKT a bol mu vyplácaný 6 % kreditový príplatok za absolvovanie špecializačného vzdelávania koordinátor IKT.


Kredity získané za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania sa na účely vyplácania kreditového príplatku v súlade s § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznávajú. Podľa uvedeného ustanovenia zákona riaditeľ školy uzná pedagogickému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak pedagogickí zamestnanci uvedení v otázke prestali vykonávať špecializované činnosti výchovného poradcu a koordinátora IKT, na výkon ktorých absolvovali v súlade s potrebami školy špecializačné vzdelávanie, a v súčasnosti už tieto činnosti nevykonávajú, zamestnávateľ môže prehodnotiť uznanie týchto kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku a zrušiť ich uznanie na účely vyplácania kreditového príplatku s odôvodnením, že toto vzdelávanie v ich prípade už nie je v súlade s potrebami školy z dôvodu, že prestali vykonávať uvedené špecializované činnosti. Uvedené rozhodnutie je v kompetencii riaditeľa školy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová