Prekážky v práci

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce a zamestnávateľ mu je ich povinný preplatiť v rozsahu 7 + 7 dní. Môže si toto voľno čerpať zamestnanec takým spôsobom, že si v decembri počas dvoch týždňov za sebou vyčerpá na striedačku zvyšné dni voľna, na ktoré má nárok za kalendárny rok?

1. týždeň – 2 dni LV zamestnanec u obvodného lekára, 1 deň sprevádzanie na LV jedného dieťaťa, 1 deň sprevádzanie na LV druhého dieťaťa

2. týždeň – 1 deň sprevádzanie na LV jedného dieťaťa, 1 deň LV zamestnanec u obvodného lekára, 2 dni na sprevádzanie na LV druhého dieťaťa

To znamená, že v tomto období si vyčerpá 3 dni na LV zamestnanec a 5 dní na sprevádzanie na LV člena rodiny.


Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou platu sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Taktiež je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie. Pracovné voľno s náhradou platu sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času, Zákonník práce v obidvoch prípadoch ustanovuje rozsah, v akom je zamestnávateľ povinný zamestnancovi toto voľno poskytnúť v kalendárom roku, a podmienky jeho poskytnutia. Neustanovuje žiadny interval, resp. rozsah odpracovaných dní, aký by mal byť medzi jednotlivými dňami čerpania tohto voľna. To znamená, že zamestnanec si môže toto voľno vyčerpať aj v jednom mesiaci. Nemalo by sa však čerpať súvisle viac dní za sebou od toho istého lekára. Teda nemôže sa čerpať ako náhrada za pracovnú neschopnosť alebo za ošetrovanie člena rodiny.

V prípade pochybností máte ako zamestnávateľ právo preskúmať, či si uvedený zamestnanec nemohol čerpať uvedené voľno mimo pracovného času, resp. či nemohol vyšetrenie absolvovať mimo svojho pracovného času. A takisto, či úkony spojené so sprevádzaním dieťaťa na vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo jeho pracovného času. To v podstate znamená, že si zistíte ordinačné hodiny lekára v deň, keď si toto voľno čerpal. A tiež si môže preskúmať, či bolo uvedené voľno nutné čerpať vo všetkých prípadoch celý deň.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová