Študijné voľno na funkčné vzdelávanie

Ak sa vedúci zamestnanec zúčastní funkčného vzdelávania, máme mu tento deň uznať ako študijné voľno alebo služobnú cestu? Ak má 2 pracovné pomery, tak na obidva sa vzťahuje študijné voľno alebo služobná cesta?


Podľa § 54 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu

  • päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa uvedeného zákona,
  • ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie a
  • ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že ak ide o vedúceho pedagogického alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý sa zúčastňuje funkčného vzdelávania, má tento zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou funkčného platu. Nie je to služobná pracovná cesta. V prepade, že má zamestnanec uzatvorené dva pracovné pomery, práva a povinností z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne. Teda ak v obidvoch pracovných pomeroch vykonáva funkciu vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, má nárok na uvedené voľno z obidvoch pracovných pomerov. Okrem toho mu zamestnávateľ môže v súlade s § 57 zákona č. 317/2009 Z. z. uhradiť náklady spojené s týmto vzdelávaním, napr. náklady na cestovné, stravné a pod.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová