Zástupkyňa riaditeľky MŠ a jej kvalifikácia

Som riaditeľka 8-triednej materskej školy s právnou subjektivitou. Vymenovaním (výberové konanie r. 2015) bola ustanovená do funkcie pedagogická zástupkyňa na dobu určitú, t. j. do 31. 12. 2016. Do tohto obdobia si zástupkyňa nevykonala (neobhájila) prvú atestáciu. V materskej škole nemá žiadna pedagogická zamestnankyňa prvú atestáciu. Môžem len poveriť zastupovaním kolegyňu (bez výberového konania), kým si niektorá neurobí atestáciu? V takomto prípade bude mať nárok na skrátený úväzok a riadiaci príplatok?


Na začiatok poznamenávam, že zástupcovia riaditeľa školy sa do funkcie nevymenúvajú, pokiaľ nemá zamestnávateľ vo vnútornom predpise ustanovené vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Do funkcie sa podľa zákona vymenúvajú len riaditelia škôl a riaditelia školských zariadení. A tiež miesta zástupcov riaditeľa školy sa neobsadzujú výberovým konaním, pokiaľ nemá zamestnávateľ vo svojom pracovnom poriadku ustanovené, že miesta vedúcich zamestnancov obsadzuje výberovým konaním. Zákon totiž ustanovuje povinnosť obsadzovať výberovým konaním len miesta riaditeľov školy.

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. V prípade poverenia vykonávaním funkcie zástupkyne riaditeľa prostredníctvom Zákonníka práce takémuto zamestnancovi príplatok za riadenie nepatrí. Vykonávanie pracovných činností nad rozsah dohodnutý v pracovnej zmluve môžete ohodnotiť priznaním, resp. zvýšením osobného príplatku. Taktiež nie je možné v prípade poverenia vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca znížiť tomuto pedagogickému zamestnancovi základný úväzok a stanoviť ho v takom rozsahu, v akom ho má stanovený vedúci pedagogický zamestnanec.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová