7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
PaM5
Odborný zamestnanec - uvádzanie, vyučovanie.

Dobrý deň, náš zamestnanec má ukončený 1.stupeň VŠ vzdelania: Dubnický technologický inštitút, študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené v roku 2010, 2. stupeň VŠ vzdelania na Univerzite Jana Amose Komenského Praha s.r.o., študijný program Speciální pedagogika v študijnom odbore Speciální pedagogika (doklad o uznaní VŠ vzdelania a titulu v SR predložil) ukončené v roku 2012.
Prax od ukončenia stredoškolského štúdia do 31.12.2005 obchodný zástupca mimo pedagogickej oblasti,
v čase 10.05.2006 – 03.10.2010 MD + RD s 2 deťmi,
v čase 04.10.2010 – 31.12.2012 špeciálny pedagóg v súkromnom centre špeciálno-pedag. poradenstva,
v čase od 01.01.2013 – 06.07.2014 špeciálny pedagóg v materskej škole,
v čase od 01.09.2014 do teraz – špeciálny pedagóg v základnej škole,
zároveň v čase od 22.08.2012 – 06.07.2014 vykonávanie živnosti s predmetom podnikania „Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti“.
V máji 2015 ukončené adaptačné vzdelávanie, zamestnanec je v súčasnosti zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg, 10. plat. trieda, pracovná trieda 2.
Prosím o usmernenie, či:
1. môže tento zamestnanec môže robiť uvádzajúceho odborného zamestnanca?
2. za akých podmienok by mohol tento zamestnanec vyučovať na skrátený prac. úväzok chémiu?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Odborný zamestnanec

Predpokladám, že Váš zamestnanec zaradený v kategórii odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania. Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý diel, časť II. sa na činnosť špeciálneho pedagóga vzťahuje aj kvalifikačná požiadavka 5 rokov pedagogickej alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spĺňa túto požiadavku, ak až v máji 2015 ukončil adaptačné vzdelávanie ? Ani časové úseky, ktoré uvádzate tomu nenasvedčujú. Ak nemá 5 rokov takejto činnosti nie je kvalifikovaný a musí byť zaradený do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva. Ak by všetky podmienky spĺňal a bol by samostatný špeciálny pedagóg, môže byť aj uvádzajúci odborný zamestnanec. Podmienka 5 rokov odbornej praxe je uvedená aj v § 61a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. Tento istý zamestnanec by mohol v druhom pracovnom pomere vyučovať chémiu, ak by spĺňal kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť na vyučovanie daného predmetu. Dľžka úväzku nie je podstatná.

PaM5
Ďakujem za odpoved. Doteraz

Ďakujem za odpoved.
Doteraz bol zaradený do 9-tej platovej triedy a prac. trieda dva, po ukončení adaptačného vzdelávania bol zaradený do 10-tej platovej triedy.
Takže do tej 10-tej plat. triedy ako samostatný odborný zamestnanec by mal byť preradený až po dosiahnutí piatich rokov odbornej praxe?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Odborný zamestnanec

Áno, až keď bude spĺňať kvalifikačné predpoklady a osobitnú kvalifikačnú požiadavku. V praxi sa to predpokladá tak, že najprv bude získavať prax amko učiteľ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a až po piatich rokov tejto praxe môže vykonávať činnosť odborného zamestnanca.

PaM5
Ďakujem za odpoveď. Som ale

Ďakujem za odpoveď.
Som ale na pochybách, kedže tento zamestnanec ukončil adaptačné vzdelávanie, príplatok začínajúceho odbor. zamestnanca mu už nepatrí, avšak kariérový stupeň začínajúci odborný zamestnanec mu zostane až do dovŕšenia piatich rokov praxe?

A ešte by som sa rada uistila:
VŠ 2.stupňa ukončil 19.06.2012 štátnou skúškou, t.j. 5 rokov praxe dovŕši 19.06.2017, alebo už 04.10.2015 (pretože už 04.10.2010 začal pracovať ako špeciálny pedagóg)?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
PaM5

Po piatich rokoch odbornej praxe ste ho zaradili ako začínajúceho do adaptačného vzdelávania ? Bez ukončeného vzdelania ?

PaM5
Podľa toho môjho úvodného

Podľa toho môjho úvodného zadania - v čase nástupu (01.09.2014) nemal tento zamestnanec 5 rokov odbornej praxe a nemal ani ukončené adaptačné vzdelávanie, preto bol zaradený ako začínajúci odborný zamestnanec do 9 platovej triedy.