13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Dobrý večer, chcem sa opýtať, či môže novozvolený riaditeľ školy odvolať zástupcu riaditeľa školy z funkcie. Zástupca má v menovacom dekréte napísané, že ho riaditeľ školy menuje do funkcie zástupcu riaditeľa školy pre základnú školu na dobu neurčitú od 1.9.2015. V dodatku k pracovnej zmluve je vystavená dohoda o zmene pracovných podmienok kde sa uvádza, že riaditeľ školy v zmysle Pracovného poriadku podľa článku 6 odstavec 6 a vymenoval XX do funkcie zástupcu riaditeľa základnej školy. Dohodnutým druhom práce na výkon na ktorej sa zamestnanec prijíma je: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa základnej školy vykonávaný zástupcom riaditeľa školy, ktorý vedúceho pedagogického zamestnanca do funkcie menoval na dobú neurčitú od 1.9.2015.
Tiež je to ošetrené aj v pracovnom poriadku.
Ako by malo byť správne napísane v pracovnej zmluve, aby riaditeľ nemohol odvolať z funkcie zástupcu ZŠ, keďže si svoju prácu vykonáva zodpovedne už 15 rokov.

Maria Pavlikova
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Jediné správne riešenie je nemenovať zástupcov riaditeľa školy, pretože na to nie je právny dôvod. Aj v prípade, že nový riaditeľ zástupcu odvolá, tento bude naďalej vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy, kde je uvedené, že vykonáva činnosť zástupcu riaditeľa školy. Muselo by dôjsť k dohode o zmene pracovnej zmluvy, kde sa činnosť zástupcu zmení na činnosť učiteľa a ktorú musia podpísať obidve strany. Už sa to nedá ani spočítať koľkokrát som vo svojich príspevkoch napísala, že menovanie zástupcov je bez právneho dôvodu a bez príslušného ustanovenia nejakého zákona. V pracovnej zmluve to máte uvedené správne.

ZSsMS
Nemenovanie zástupcu riaditeľa školy

Dobrý deň, čítam túto tému viac krát. Píšete, že jediné správne riešenie je nemenovať., pretože na to nie je právny dôvod. Teda aký postup je správny? Ak nemenovať a nie je nutné výberové konanie, ani nebo výberové konanie a zástupcom by mal byť učiteľ, ktorý už na danej škole pracoval. Riešenie je: Len zmeniť pracovnú náplň a dodatok k pracovnej zmluve, kde prípadne funkciu zástupcu riaditeľa školy "odmedziť časovo?" Srdečná vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nemenovanie zástupcu riaditeľa školy

Zástupca riaditeľa školy nemusí byť len z radov učiteľov danej školy. Môže sa ním stať aj novoprijatý učiteľ. Skutočnosť, že je zástupca riaditeľa školy musí mať uvedenú priamo v pracovnej zmluve. Ak je to učiteľ zo školy, zmení sa mu pracovná zmluva dodatkom - dohodou o zmene dohodnutých podmienok. Je možné ohraničiť aj dobu, po ktorú bude danú činnosť vykonávať. V podstate tak ako to uvádzate v otázke.

mariabenediktyova
Odvolanie zastupcu rs

Co v pripade ak nedojde k dohode?

Meska
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo v takom prípade ako zástupca riaditeľa bol vymenovaný do funkcie podľa ustanovenia §4 zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §5 zákona NR SR 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme? Riadne bola aj výberová komisia a spísaná zápisnica. Od marca 2018 je zástupca rs na PN a je predpoklad, že tak skoro nepríde do práce. Ako odvolať takého zástupcu z funkcie. Viem, že teraz sa už nemenuje zástupca riaditeľa. Tento bol menovaný ešte 1.9.2009. Prosím Vás poraďte mi ako ho odvolať z funkcie a kde by som našla vzor tlačiva. Ďakujem

Maria Pavlikova
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Zástupcu riaditeľa školy ste nemali menovať ani 1. 9. 2009. Žiadny vzor tlačiva neexistuje. Výberové konanie mohlo prebehnúť aj komisia mohla byť zriadená, ale zástupca riaditeľa školy mal mať svoju funkciu uvedenú v pracovnej zmluve. Zmeniť túto činnosť môžete iba dohodou o zmene pracovnej zmluvy. Ak nemá pracovnú zmluvu ako zástupca riaditeľa školy, tak zástupcom riaditeľa školy v skutočnosti nie je a netreba ho odvolávať.

Kika20
Zástupca riaditeľa

Dobrý večer. Chcem sa opýtať , ako mám postupovať pri určení ďalšieho zástupcu v spojenej škole, na dobu určitú( akú dobu). Aká je podradenosť-nadradenosť zástupcov jednotlivých organizačných zložiek spojenej školy. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa

Ak táto otázka má súvislosť s predchádzajúcou, tak presne popíšte, čo potrebujete vedieť.

Kika20
Zástupca riaditeľa

Prajem pekný deň, otázky spolu nesúvisia. Chcela som len vedieť , ak sa vymenuje zástupca pre ďalšie organizačné zložky spojenej školy, či zástupcovia jednotlivých organizačných zložiek majú rovnaké kompetencie, resp. je určený jeden z nich ako štatutárny? A či sa dohoda o zmene pracovných podmienok uzatvára na dobu určitú . Ďakujem

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa

Zástupca riaditeľa spojenej školy pre jednotlivé organizačné zložky sa nevymenúva, ale dohodou o zmene pracovnej zmluvy sa do tejto funkcie ustanovuje. Dohodu podpisujú zamestnávateľ a zamestnanec a ak sa dohodnú, že to bude na dobu určitú, tak to bude na dobu určitú. Žiadny predpis toto neobmedzuje ani nenariaďuje. Každý je zástupcom riaditeľa pre danú organizačnú zložku a ich postavenie je viac-menej rovnocenné. Jeden z nich by mal byť zástupcom riaditeľa (len riaditeľ je štatutárny orgán), ktorý okrem toho, že riadi svoj úsek, zastupuje riaditeľa v dobe jeho neprítomnosti s presne vymedzenými povinnosťami a právomocami. Nie je však nadriadeným ostatným zástupcom. Keď zastupuje neprítomného riaditeľa, preberá jeho niektoré kompetencie a vzniká určitá nadriadenosť.

riaditel13
zastupca-ukoncenie dodatko o zmene prac cinnosti

Chcem sa opýtať,
ak bol ustanovený zástupca dodatkom k prac. zmluve na dobu určitú, znamená to, že po ukončeno tejto doby prestal byt zástupcom a môžem si vybrať iného?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
zastupca-ukoncenie dodatko o zmene prac cinnosti

Ak má zástupca riaditeľa školy v pracovnej zmluve, resp. v dohode o zmene pracovnej zmluvy uvedené, že vykonáva činnosť zástupcu riaditeľa školy a dohoda sa uzatvára na určitú dobu, tak uvedeným termínom toto zaradenie končí a zástupca bude vykonávať činnosť podľa pracovnej zmluvy spred dohody alebo sa uzatvorí nová dohoda o zmene pracovnej zmluvy. Následne treba ustanoviť nového zástupcu riaditeľa školy.