2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
lubicall
osobitný spôsob plnenie škol.dochádzky

Dobrý deň!
Poprosila by som o radu ohľadne žiaka, ktorý navštevuje školu v zahraničí. V tomto škol.roku končí povinnú škol.dochádzku a príde na komisionálnu skúšku, ktorej obsahom bude učivo SJL, DEJ a GEG zodpovedajúce ISCED 2.
Chcem sa spýtať, ako mu máme vydať vysvedčenie - za každý ročník zvlášť (5.-9.r.) alebo existuje iná možnosť?
Ďakujem za odpoveď.
Lubica

Jarmila Braunová
osobitný spôsob plnenie škol.dochádzky

Podľa § 25 ods. 5 školského zákona: „Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.“
Z poslednej vety tohto odseku je zrejmé, že žiaci, ktorí sa vzdelávajú v školách mimo územia Slovenskej republiky, vykonávajú komisionálne skúšky za každý ročník.