2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana Juráková
overenie kvalifikácie - biológia

Prosím o overenie informácie, či spĺňam kvalifikáciu na výučbu biológie druhého stupňa ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 z.z., kde sa v Časti V. odsek 30. uvádza: „len na vyučovanie a aprobačných predmetov (matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis, chémia, práca s počítačom, informatika, technická výchova a pod.) aj vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru skončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu alebo príslušného alebo príbuzného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov“.

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na UK v Bratislave – študijný odbor biológia špecializácia fyziológia rastlín - ukončené štátnou skúškou z predmetov špeciálna fyziológia rastlín, cytológia a anatómia rastlín a molekulárna biológia. Popritom som už absolvovala dvojstupňové štúdium. Štúdium som ukončila v r. 2005 a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov som ukončila v roku 2009. Doteraz som pracovala na strednej škole ako vyučujúca biológie a ekológie na strednej škole. Momentálne som nastúpila na zš ako vyučujúca biológie a po deviatich rokoch praxe som sa dozvedela, že zrejme nespĺňam kvalifikáciu a chcú ma zaradiť do platovej triedy 9. Na predchádzajúcej škole som bola zaradená ako samostatný učiteľ.

V prípade,že nespĺňam kvalifikáciu, Vás poprosím o radu ako mám postupovať pre jej získanie.
Ďakujem za porozumenie a skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Overenie kvalifikácie - biológia

I napriek tomu, že máte ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore biológia, nesĺňate kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu biológia, ktorý tvorí viac oblastí ako len náuka o rastlinách. Ak budete vyučovať biológiu -botaniku, tak by Vám mohli uznať Vaše vzdelanie, ale pre zoológiu pravdepodobne nie. Je to môj názor, skúste sa obrátiť na MŠVVaŠ SR s predložením aj štátnicového vysvedčenia. Ak by ste absolvovali rozširujúce štúdium predmetu biológia, bolo by to úplne jasné a boli by ste plne kvalifikovaná.