Hľadáte nepedagogického zamestnanca?

04.09.2009
Personalistika

Výber na miesta vedúcich nepedagogických zamestnancov je podmienený určitými kvalifikačnými predpokladmi. Aké sú to? Sú odlišné ako pri výbere na miesta vedúcich pedagogických zamestnancov?

Postup a lehoty týkajúce sa výberového konania sú pri výberovom konaní na miesta vedúcich nepedagogických zamestnancov v podstate rovnaké ako u vedúcich pedagogických zamestnancov.

 

Rozdiely sú minimálne, a to:
• § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o verejnom záujme v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme sa na kategóriu vedúcich nepedagogických zamestnancov vzťahuje v plnom rozsahu, pretože výberové konanie tejto kategórie zamestnancov neupravuje žiaden iný osobitný predpis. Týka sa to najmä vedúcich ekonomických úsekov, vedúcich školských jedální, prípadne vedúcich iných nepedagogických útvarov.
• Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady určí zamestnávateľ v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme, katalógom pracovných činností alebo druhom požadovaného stupňa vzdelania (zameranie vzdelania – napríklad ekonomického smeru a pod.) v súlade so svojimi internými predpismi.
• Vedúcim nepedagogickým zamestnancom na základe poradia určeného výberovou komisiou zakladá riaditeľ školy alebo školského zariadenia pracovný pomer priamo pracovnou zmluvou, prípadne dohodou o zmene pracovnej zmluvy. Inštitút vymenovania neobsahuje žiadna právna norma, ktorá sa vzťahuje na túto kategóriu zamestnancov. (Iba ak by zamestnávateľ zvolil možnosť vymenovania ustanoviť vo vnútornom predpise.)
• Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov. Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie (§ 5 ods. 6 ZVZ). V prípade, ak žiaden uchádzač nevyhovuje, zamestnávateľ vyhlási nové výberové konanie.
• Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.

Ďalšie informácie týkajúce sa výberového konania na miesta pre vedúcich pedagogických i nepedagogických zamestnancov v riadiacej pôsobnosti školy nájdete v našej publikácii Personalistika v práci riaditeľa školy.

Článok sme vybrali z príspevku Výberové konanie na miesta vedúcich pedagogických a nepedagogických zamestnancov v riadiacej pôsobnosti riaditeľa školy.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte