Kvalifikačné predpoklady na vymenovanie do funkcie

04.09.2009
Personalistika

Potrebujete vymenovať zástupcu riaditeľa školy pre odborné predmety alebo zástupcu riaditeľa pre mimoškolskú činnosť? Vymenovanie vedúceho organizačného útvaru je podmienené určitými kvalifikačnými predpokladmi. Aké požiadavky sú kladené na uchádzačov do funkcie?

Názvom ostatní vedúci zamestnanci sa v školách a školských zariadeniach bežne označujú vedúci organizačných útvarov, ktoré sú u zamestnávateľa zriadené podľa organizačného poriadku organizácie. Najčastejšie sú to funkcie zástupcov riaditeľa (napríklad zástupca riaditeľa ZŠ pre materskú školu, zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety, zástupca riaditeľa pre odborné predmety, zástupca riaditeľa pre mimoškolskú činnosť, zástupca riaditeľa pre odborný výcvik, zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti a ďalší), ďalší vedúci pedagogickí zamestnanci (napríklad hlavný majster odborného výcviku, vedúci vychovávateľ, vedúci strediska praktického vyučovania) a napokon ostatní vedúci iných (nepedagogických) organizačných útvarov (napríklad vedúca školskej jedálne, vedúci ekonomického úseku).

Jedným zo základných predpokladov na vymenovanie do funkcie je splnenie kvalifikačných predpokladov. Za vedúceho pedagogického zamestnanca môže byť vymenovaná len osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa Legislatíva MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov (ďalej len „vyhláška č. 41/1996 Z. z.“).

Podmienkou odbornej a pedagogickej spôsobilosti vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorému patrí príplatok za riadenie, je:
• absolvovanie stupňa a odboru vzdelania podľa XV. časti prílohy Legislatíva MŠ SR č. 41/1996 Z. z.,
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa § 9 Legislatíva (okrem vedúcich pedagogických zamestnancov, u ktorých je splnením požiadavky vzdelania aj iné ako vysokoškolské vzdelanie),
• absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania (podľa § 5 Legislatíva MŠ SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov).

 

Požadovaným vzdelaním je:

 

• vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru požadovaného pre príslušný druh a stupeň školy alebo druh školského zariadenia,
• vyššie odborné vzdelanie,
• úplné stredné odborné vzdelanie,
• úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej päťročná odborná prax.

Ďalšie praktické informácie o vymenúvaní pedagogických i nepedagogických zamestnancov do funkcie si môžete prečítať v publikácii Personalistika v práci riaditeľa školy.

Výber z článku Výberové konanie na miesta vedúcich pedagogických a nepedagogických zamestnancov v riadiacej pôsobnosti riaditeľa školy.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte