Nový triedny učiteľ – nové pravidlá

04.09.2009
Personalistika

Nový triedny učiteľ má príležitosť zaviesť v triede nové pravidlá a zmeniť sociálnu klímu v triede. Najmä prvé dva mesiace školského roku sú dôležité pre vytvorenie pravidiel, kritérií a vzorov triedneho spolužitia. Je to čas intenzívnej práce s pravidlami života v triede, vytvárania a nacvičovania postupov, zavádzania a rozvoja životných zručností.

Žiaci prichádzajú do školy na začiatku školského roku plní očakávania, ale zároveň naplnení neistotou, najmä pokiaľ majú informáciu o výmene triedneho učiteľa. Nevedia, čo môžu od nového učiteľa očakávať, preto pozorne sledujú učiteľove reakcie. Ako nový triedny učiteľ by ste mali využiť skutočnosť, že vám žiaci venujú zvýšenú pozornosť, na upevnenie pozitívneho správania.

Pre vytvorenie priaznivej klímy v triede je nutné vytvoriť predpoklady na utváranie dobrých vzťahov medzi vami a žiakmi. Rovnako dôležité je budovať dobré vzťahy medzi žiakmi navzájom.

Určte si pravidlá!

 

Najlepšia forma, ako sa učiť pravidlám, je:
modelovanie (učenie vzorom) želateľného správania,
slovné ocenenie žiakov, ktorí ich použijú,
cielená reč (použitie názvu pravidla v reálnych situáciách).

Pri uplatňovaní riadenia triedy je jedným zo silných nástrojov používanie triednych pravidiel a postupov. Pravidlá a postupy vymedzujú žiakom konanie a správanie, ktoré sa od nich očakáva. Dôležité je, aby dodržiavanie týchto pravidiel bolo striktne presadzované. Žiaci môžu o pravidlách spolurozhodovať. Počas školského roku sa vyskytnú nejasné situácie, ktoré vyrieši ďalšie pravidlo, alebo sa niektoré pravidlo ukáže zbytočné a zruší sa. Aktuálne znenia pravidiel sú neustále vyvesené v triede (napr. kto zodpovedá za zotieranie tabule, kto nosí triednu knihu na vyučovacie hodiny a pod.).

Je dobré si uvedomiť, že dodržiavanie pravidiel je naučená reakcia, ktorú sa žiaci plánovite učia. Zavádzaním pravidiel, postupov a zručností môže nový triedny učiteľ dosiahnuť zmeny v triednej klíme i v správaní jednotlivých žiakov.

Článok bol vybraný z článku Mgr. Moniky Janíčkovej Výmena triedneho učiteľa.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte