Odpovede na otázky z konferencie ŠKOLA 2010/2011 (1. časť)

05.01.2011
Personalistika

Na odbornej konferencii ŠKOLA 2010/2011, ktorú usporiadalo nakladateľstvo RAABE v Bratislave,
odznelo množstvo otázok na tému zaraďovanie a odmeňovanie pedagogických a ostatných zamestnancov. Prinášame vám odpovede Ing. Jarmily Belešovej, riaditeľky personálneho odboru MŠVVaŠ SR.


V ZŠ učí učiteľka, ktorá má ukončené učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, odbor pedagogika. Teraz si rozširuje vzdelanie o ďalší predmet, slovenský jazyk a literatúra. Vyučuje slovenský jazyk. Štúdium ukončí v apríli 2011.
- Je kvalifikovaná?
- Správne sme ju zaradili do 9. platovej triedy?
- Do akej platovej triedy ju máme zaradiť po ukončení rozširujúceho štúdia?

Uvedenej učiteľke v súčasnosti prináleží zaradenie do 9. platovej triedy ako nekvalifikovanej učiteľke slovenského jazyka.

Po ukončení rozširujúceho štúdia jej bude prináležať ako učiteľke slovenského jazyka zaradenie buď do:
- 11. platovej triedy, ak je možné u nej aplikovať § 6 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. ak rozširujúce štúdium začala pred 1. 1. 2009, ukončí ho po 1. 11. 2009 a ku dňu ukončenia štúdia bude mať minimálne 5 rokov pedagogickej praxe, teda bude toto štúdium možné uznať ako I. atestáciu, alebo
- do 10. platovej triedy, ak nie je možné aplikovať § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. ak nesplnila uvedené podmienky.

Počas polročnej materskej dovolenky riaditeľky ZŠ s MŠ ju zastupovala zástupkyňa pre MŠ, ktorá je štatutárnou zástupkyňou RŠ. Nespĺňa kvalifikačné predpoklady, je stredoškoláčka. Je to v poriadku?

Vedúcim zamestnancom v materskej škole môže byť aj pedagogický zamestnanec s požadovaným úplným stredným vzdelaním. Aj zástupcom riaditeľa pre MŠ v základnej škole s materskou školou môže byť kvalifikovaný učiteľ materskej školy s úplným stredným vzdelaním. Vzhľadom na uvedené, takýto vedúci zamestnanec môže byť zástupcom štatutárneho orgánu.

Ak uvedená zástupkyňa nespĺňa kvalifikačné požiadavky vzdelania na výkon činnosti učiteľa materskej školy, nespĺňa kvalifikačné predpoklady ani na výkon činnosti zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ a ani na výkon činnosti riaditeľa školy na zastupovanie počas materskej dovolenky riaditeľky školy.

Aká je výška dorovnávania platu vychovávateľa v ZŠ, ktorý pred účinnosťou zákona 317/2009 bol v 9. platovej triede, v minulom školskom roku mal znížený úväzok a v tomto školskom roku má plný pracovný úväzok?

Pri zmene dojednaných podmienok, t. j. aj pri zmene úväzku, sa plat už „nevyrovnáva“. Tzn., že zamestnávateľ mu určí plat ku dňu zmeny úväzku na plný úväzok podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a „neskúma“ plat, aký mal k 31. 10. 2009.

Môže byť učiteľka – nekvalifikovaná dôchodkyňa – triednou učiteľkou na 1. stupni ZŠ? Ako postupovať s nekvalifikovanou učiteľkou (2. stupeň), ktorá má trvalý pracovný pomer od r. 1994? Doteraz neprejavila záujem o absolvovanie VŠ, hoci na to mala vymedzený čas 10 rokov (písomným dodatkom – dohodou). Chráni ju nejaký zákon alebo máme ukončiť pracovný pomer? Môže byť triedna učiteľka, resp. výchovný poradca?

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu, ktorou je aj činnosť triedneho učiteľa a činnosť výchovného poradcu, môže vykonávať pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a ktorý má ukončené adaptačné vzdelávanie.

Z uvedeného vyplýva, že ani jedna z uvedených učiteliek nemôže vykonávať činnosť triedneho učiteľa a ani činnosť výchovného poradcu.

U učiteľky druhom uvedenom prípade, ktorá nastúpila do pracovného pomeru v roku 1994 a nemá vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe k 1. 4. 2002 zachoval udelenú výnimku zo stupňa vzdelania. Takisto ju zachoval zákon č. 553/2003 Z. z. od 1. 1. 2004 a aj zákon č. 317/2009 Z. z. Táto výnimka však zostáva zachovaná len u toho zamestnávateľa alebo jeho na právneho nástupcu, ktorý ju k 1. 4. 2002 udelil a je udelená na takú istú pracovnú činnosť alebo pracovnú činnosť s obdobným charakterom, ako má činnosť, na ktorú bola udelená.

Keď ste mali v pracovnej zmluve menovanej uvedené, dokedy si má doplniť vzdelanie, a zamestnankyňa termín nedodržala, mali ste uvedeným dňom s ňou skončiť pracovný pomer. Teraz sa to už z tohto dôvodu skončiť nedá.

Aj v súčasnosti s ňou však môžete skončiť pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce pre nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte