Voľba členov rady školy v materskej škole

25.02.2013
Personalistika

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z hľadiska školskej problematiky. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky. Viete, ako sa volia jej členovia?

Výzvu na voľby členov rady školy vykoná a zverejní zriaďovateľ. Voľbu členov rady školy zabezpečuje riaditeľ školy najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady; najneskôr však v termíne skončenia funkčného obdobia aktuálnej rady školy.

V nadväznosti na kompetenciu zriaďovateľa určiť zloženie a počet členov rady školy má výzva obsahovať údaj o počte členov rady školy, ako aj o ich zložení, aby riaditeľ školy vedel, koľko zástupcov pedagogických zamestnancov, koľko zástupcov nepedagogických zamestnancov a koľko zástupcov rodičov má byť volených. Zriaďovateľ súčasne s výzvou na voľbu členov rady školy deleguje do rady svojich zástupcov.

Členov rady školy volia na základe podnetu riaditeľa materskej školy spomedzi seba osobitne pedagogickí zamestnanci materskej školy, nepedagogickí zamestnanci materskej školy a rodičia detí navštevujúcich materskú školu. Voľby za každú kategóriu členov sa môžu uskutočniť len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov tej-ktorej kategórie členov rady školy. Pri voľbe zástupcu/zástupcov do rady školy môže každý rodič uplatniť len jeden hlas bez ohľadu na počet detí, ktoré má v materskej škole.

Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ materskej školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri nej sa už podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov nevyžaduje. Opakovaná voľba členov rady školy sa môže uskutočniť aj v ten istý deň. Voľby členov rady školy sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Do rady školy sú zvolení tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov detí materskej školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

Na čele rady školy je predseda, ktorého zvolí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy. Predsedu školskej rady môžu členovia príslušnej rady školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu rady školy. Ak máte pochybnosti o správnosti a korektnosti voľby členov rady školy, vo veci preskúmania sa možno obrátiť na predsedu rady školy, príp. na kontrolóra obce/mesta.

Rada školy môže mať 5 až 11 členov. Ak je počet zamestnancov materskej školy vyšší ako 10 a nižší ako 25, v súlade s § 25 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. je počet členov rady školy 5 až 11; ak je počet zamestnancov materskej školy 25 a viac, počet členov rady školy je 11. Rada školy s 5 členmi sa ustanovuje len v materských školách, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.

Zloženie a počet členov rady školy určuje zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy, pričom je povinný dodržiavať zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy, musí byť väčšinový (§ 25 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z.). Zloženie členov rady školy, ktorá má 11 členov, je v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., ako aj s § 2 Legislatíva MŠ SR č. 291/2004 Z. z. nasledujúce:
• dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
• jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov,
• štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia a
• štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Členom školskej rady nemôže byť riaditeľ materskej školy a jeho zástupca (myslí sa tým oficiálne menovaný zástupca ako ďalší pedagogický zamestnanec).

Viac informácií nájdete v diele Materská škola a jej riadenie.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte