Výberové konanie na riaditeľa materskej školy

27.02.2020
Personalistika

Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy, Na dolinách 27, Trenčín

Výberové konanie na riaditeľa materskej školy

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, absolvovanie prvej atestácie, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky a kritériá:
ovládanie štátneho jazyka, znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť, osobnostné a morálne predpoklady, organizačné a riadiace schopnosti, aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady uchádzačov:
žiadosť o zaradenie do výberového konania, overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady), potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list, návrh koncepcie rozvoja materskej školy, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

Uzávierka prihlášok: 19. 3. 2020
Prihlášky posielajte na adresu:
Mestský úrad Trenčín – útvar školstva
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Obálku označte „Výberové konanie: Materská škola, Na dolinách 27, Trenčín – Neotvárať!“

Zdroj: visittrencin.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte