Písmenkový praclík

Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia.

Príprava stolovania

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Vzdelávacia podoblasť

Chápanie formálnych charakteristík písanej reči

Výkonové štandardy:

1. Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.

2. Identifikuje niektoré písmená abecedy.

3. Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.

Cieľ aktivity:

1. Sledovať obsah textu s porozumením.

2. Podporovať poznávanie písmen abecedy.

3. Podporovať prvotné pokusy detí o čítanie.

4. Nácvik kreslenia bodu.

Úlohy pre dieťa:

Poznávanie písmen, prvotné snahy dieťaťa o čítanie a písanie:
• prečítať tému strany (s pomocou učiteľky a s využitím obrázkovej opory pri jednotlivých písmenách) • s pomocou učiteľky prečítať postup prípravy „praclíka“ (t. j. sledovať čítanie textu, pričom učiteľka ukazuje prstom, kde práve číta; snažiť sa predvídať slovo prostredníctvom obrázkov)
• nakresliť, aký tvar by mal „praclík“, ktorý znázorňuje začiatočné písmeno mena dieťaťa (ako pomôcku použiť písmenkové kartičky z prílohy)

Poznávanie funkcií písanej reči:
• použiť postup pri príprave cesta a upečení „praclíka“ (aktivita sa odohráva v kuchynskom centre v triede a používajú sa pri nej učiteľkou predpripravené makety ingrediencií, t. j. škatuliek, vrecúšok a pod. označených veľkými tlačenými písmenami názvami rôznych ingrediencií, z ktorých deti podľa uvedeného postupu vyberajú tie, ktoré sú v recepte; ide o hrovú aktivitu, na záver si deti môžu z modelovacej hmoty vymodelovať rôzne písmená – s oporou o písmenkové kartičky z prílohy)
• nakresliť, ktoré prísady a ktoré pomôcky boli použité pri príprave „praclíka“

Grafomotorika:
• nakresliť čo najviac maku na praclíky (grafomotorický prvok dotyk hrotom ceruzky)

Stiahnite si dokument